Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

TESLİMİYETİN ZİRVESİ ÜMMETİN EMİNİ EBU UBEYDE BİN CERRAH

29 Aralık 2023, 16:50

     TESLİMİYETİN ZİRVESİ ÜMMETİN EMİNİ EBU

                           UBEYDE BİN CERRAH
                  Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

   İman davası,her dönemde öncü şahsiyetlere ihtiyaç duyar.Teslimiyet, güvenilirlik , cesaret ve fedakârlık ile yoğrulmuş hasbi adamları arar gözler. Hz. Ömer’in (Radıyallahu Anh) aradığı da bu hasretlikten başka bir şey değildi. Halifeliği günlerinde arkadaşlarına:

   “Bir şeyler isteyiniz, temenni ediniz” dedi. Bir adam cevap verdi:

“Allah yolunda infak etmek için şu ev dolusu altınım olsun istiyorum.” dedi. Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) ısrarını sürdürünce bir başkası:

   “Şu ev dolusu inci, zerberced ve yakutum olsun da Allah yolunda infak edeyim, bunu istiyorum” dedi. Hz. Ömer (Radıyallahu Anh):

   “Daha da ötesi, daha da ötesi” dedikçe:

“Bu sözleriyle Emirü’l-Müminin ne demek istiyor anlamıyoruz?” dediler.

Adam tanımada hünerli, adaletin terazisi, âkil adam dedi ki:

   “Ben istiyorum ki şu ev, Ebû Ubeyde bin Cerrâh gibi adamlar ile dolu olsun” dedi.

   Hicretten kırk yıl önce, miladi 583 yılında baba Abdullah bin Cerrâh’ın evinde bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Doğumuna sevinilen bu erkek evlat, Allah Resûlü’nün onun hakkında: “Her ümmetin bir emini vardır, bizim ümmetimizin emini de Ebû Ubeyde bin Cerrâh’dır” diye müjdelediği mübarek zattan başkası değildir.[ Buhârî, “Feżâʾilü aṣḥâbi’n-Nebî”, 21.]

   Ashap arasındaki lakabı “Eminü’l-Ümme” (Ümmeti Emini)’dirBabası, erkek çocuğuna Âmir ismini verir; ancak daha sonra “Ebû Ubeyde” ismi ile künyelenir.  Babasından ziyade dedesi Cerrâh’a nispet edilmesi ile ilgili olarak; babasının Bedir Savaşında müşriklerin safında öldürülmesi ve dedesinin daha çok tanınan bir isim olması şeklinde yorumlanır. [M.Emin Yıldırım, “Sahabe İklimi: 82 İl 82 Sahâbi”, Siyer Yayınları, 15. Baskı, İstanbul.]

   Ebû Ubeyde bin Cerrâh (Radıyallahu Anh), Hz. Peygamber (Sallalahu Aleyhi Vesellem) tarafından cennet ile müjdelenmiş on kişiden biriydi. İmanın her gün karanlık bir yüreği aydınlığa çevirdiği, İslam’ın bir gönül yüceliği olarak evlere yayıldığı ilk günlerdi. Nasibi olanların hidayet evine koştukları güzel zamanlardı.

O gün bereketli ve nasipli bir gündü. Sadık dost Hz. Ebû Bekir’in (Radıyallahu Anh) cehdiyle, kutlu huzura gelen beş nasipli adam vardı: Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Maz’ûn, Ubeyde bin Hâris, Ebû Seleme bin Abdülesed…

   İman ettiğinde 27 yaşındaydı. Anne Ümeyme binti Ğanem onun davetiyle iman etmişti. Ancak baba Abdullah’ın şirkte ısrarı, Ebû Ubeyde bin Cerrâh (Radıyallahu Anh) için zorlu imtihanların habercisiydi. Tehditler, baskılar, işkenceler, maldan ve evlatlıktan reddetmeler onu iman davasından vazgeçirmiyordu. Babasının baskılarına dayanamayan Ebû Ubeyde, Habeşistan’a hicret eden ikinci kafileyle birlikte yola koyuldu. Onun için zorlu olan bu hicret tam yedi yıl sürecekti. Bütün gurbetlikler bir tarafa, Hz. Peygamber’den (Sallalahu Aleyhi Vesellem) uzak olmak ona çok ağır geliyordu. Vahyin ikliminden uzak kalmaya daha fazla dayanamayan bir grup muhacir, Mekke’ye geri dönmüşlerdi. Onların arasında Ebû Ubeyde bin Cerrâh da vardı. Ancak o günlerde Mekke, kutlu bir hicrete hazırlanıyordu.Tarihler nübüvvetin on üçüncü yılını gösterdiğinde Müslümanlar birer birer Medine’ye doğru yola koyulmuşlardı. Ebû Ubeyde bin Cerrâh (Radıyallahu Anh) için ikinci kez hicret yolu göründü. Geride bırakılan şehirlerin annesi Mekke; mahzun çocukların bakışı ve çilekeş eşlerin âhı ile birlikte mateme durmuştu.

   Medine döneminin en etkili isimlerindendir. İslam dinine davet, idari ve mali işlerde yöneticilik, halk arasında hakemlik ve kadılık görevinde bulunma, askeri seferlere er veya komutan olarak katılma gibi birçok hayırlı işlerde bulunur. Cesareti ve askeri kabiliyeti ile göz dolduran Ebû Ubeyde, ilk seriyye olan Seyfu’l Bahr’e katılan otuz kişiden biridir. Hz. Peygamber (Sallalahu Aleyhi Vesellem) ile birlikte istisnasız bütün savaşlara katılır.

   Hak ve batılın birbirinden ayrıldığı zorlu Furkan Günü’nde (Bedir Savaşı) Müslümanlar, göz yaşartan bir kamet ortaya koydular. Bu kavga; tevhid davasının asabiyet câhiliyesine galebe çaldığı bir kavgaydı. Hz. Ömer (Radıyallahu Anh), dayıları Mahzûmoğulları ile savaşacaktı. Hz. Ali’nin (Radıyallahu Anh)  karşısında kardeşi Akîl vardı. Hz. Hamza’nın (Radıyallahu Anh)  gözleri kardeşi Abbas’ı arıyordu. Mus’ab bin Umeyr (Radıyallahu Anh), abisi Ebû Aziz’i esir almıştı, Talha bin Ubeydullah (Radıyallahu Anh), abisi Osman bin Ubeydullah’ı kovalıyordu. Ebû Ubeyde bin Cerrâh’ın (Radıyallahu Anh) imtihanı, babası Abdullah ile savaşmaktı. Bu müthiş tabloya vahiy tanıklık edecekti: “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa- Allah’a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah’ın tarafında olanlardır.” (Mücâdele Sûresi 22. Ayet Meali)

   Uhud Savaşı’nın zor anlarında yiğitliği ile öne çıktı. İslâm ordusunun dağıldığı o kritik sahnede, Resûlullah’ın (Sallalahu Aleyhi Vesellem)  etrafından ayrılmayıp kahramanca savaşan on dört kişi arasında o da vardı. Ebû Ubeyde, Hz. Peygamber’in  (Sallalahu Aleyhi Vesellem) yanaklarına batan miğfer halkalarını çıkarınca iki dişini kaybetti. Bu durum ön dişlerinin seyrek oluşuna ve bazı harfleri çıkarmamasına sebep oldu. Onun hakkında ashap şöyle derdi:

   “Dişsizlik insanı çirkinleştirir, ama Ebû Ubeyde, Uhud’da kaybettiği dişlerinden sonra çok daha güzelleşmişti”[İbn Esir, Usdü’l Ğabe, III, 126.]

Zor zamanlardaki istikameti ve hikmetli duruşu ile bilinirdi. Hudeybiye ‘de alınan bazı zorlu kararları sindiremeyen sahabeler vardı. Bunlardan biri de Hz. Ömer’di. Ona verdiği cevap ümmetin emini oluşu hakkında güzel bir örneklikti:

   “Ey İbni Hattab! Sen Resulullah’ın ne dediğini duymuyor musun? Şeytandan Allah’a sığın ve görüşünü kendine sakla.”[ Vakidi, Kitabü’l Meğazi,III, 612.]

   Bu teslimiyetli duruşu, Hz. Ömer (Sallalahu Aleyhi Vesellem) ile birlikte birçok sahabenin toparlanmasına vesile oldu.

   Birçok önemli askeri seferde komutanlık yaptı. Hz. Ebû Bekir (Radıyallahu Anh) ve Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) gibi önemli isimlerin olduğu Zatü’s- Selâsil seriyyesinde komutanlık görevi ona verilmiştir. Bu seriyyeden daha önce aynı bölgeye gönderilen seriyyenin başında bulunan Amr bin As (Radıyallahu Anh) ile olan anlaşmazlık meselesinde, Müslümanlar arasındaki uyum ve vahdete yönelik ortaya koyduğu duruş takdire şayandır:

   “Ey Amr! Efendimiz beni açıkça komutan olarak atadı; ama sözünün sonunda dedi ki “Amr ile ihtilafa düşme! İşte ben Efendimizin bu uyarısı gereği ve İslâm ordularının selameti açısından hakkım olan komutanlıktan feragat ediyor ve sana itaat ediyorum.”[İbni Hişam, es-Sîre,IV, 272.]

   Mekke’ni Fethi’nde, İslâm ordusunun dört komutanından biriydi. Hz. Ebû Bekir (Radıyallahu Anh) döneminde İslâm ordusu farklı kollara ayrılmıştı. Ancak Hz. Ebu Bekir’in bütün ordu komutanlarına gönderdiği talimat, onun Emirü’l-Ümera (Emirlerin Emiri) oluşunun ispatıydı:

   “Eğer İslâm ordularının kolları bir cephede birleşirse başkumandan Ebû Ubeyde bin Cerrâh olacaktır.”[M. Emin Yıldırım, Ümmetin Emini Ebû Ubeyde bin Cerrâh, s. 108.]

   Nitekim; Yermûk Savaşı’nda 240 bin kişilik Rum ordusuna karşı birleşen 40 bin kişilik İslâm ordusunun başkumandanı Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tı (Radıyallahu Anh).

Bolluğun ve refahın değiştirmediği nadir insanlardandı. Zühd, tevazu ve sadeliği hayatının esâsı kılmıştı. Hz. Ömer (Radıyallahu Anh), Şam ziyareti esnasında gözü Ebû Ubeyde’yi aramıştı:

   “Kardeşim nerede?” diye sordu. İnsanlar şaşkın bir şekilde:

   “Kardeşin kim?”  diye sorduklarında Hz. Ömer (Radıyallahu Anh):

   “ Ebû Ubeyde” diye cevap verdi. İki sadık dost, gözyaşları ile birbirlerine sarılıp hasret giderdi. Halife Ömer (Radiyalalhu Anh):

   “Ey Ebû Ubeyde! Beni çadırına götür” dedi.

Orduların başkumandanı Ebû Ubeyde’nin çadırında sadece basit bir yatak ve birkaç eşya vardı. Hz. Ömer duygulandı ve gözyaşları ile:

   “Ey Ebû Ubeyde! Dünya hepimizi değiştirdi; ama seni asla değiştirmedi.” dedi.

   Ebû Ubeyde ise cevaben:

   “Ey Müminlerin Emîri! Bunlar beni ebedi istirahatgâhıma ulaştırır. Bunlar bana kâfidir.” dedi.[Halid Muhammed Halid, Ümmetin Yıldızları 60 Seçkin Sahabe Hayatı, Vakit Gazetesi Yayınları, s.201.]

   Tarihler miladi 640 (Hicri 18) yılını gösterdiğinde Ebû Ubeyde “Tâûnu Amvâs” diye meşhur olan ve birçok sahâbînin ölümüne yol açan vebaya yakalanmıştı.[9 Halid Muhammed Halid, Ümmetin Yıldızları 60 Seçkin Sahabe Hayatı, Vakit Gazetesi Yayınları, s.201.] O esnada cephede bulunan Ebû Ubeyde, İslâm ordusu ile birlikteydi. Durumu giderek ağırlaştı. Muâz Bin Cebel’i (Radıyallahu Anh) çağırıp ordu komutanlığına atadı. İslâm ordusunun kahraman askerlerine bakıp son vasiyetini yaptı. Herkes onu gözyaşları ile dinliyordu:

   “Ne olur namazlarınızı hakkı ile eda edin, oruçlarınızı tutun, zekâtlarınızı verin, hac ve umre yapın, birbirinize hakkı tavsiye edin, idarecilerinize hayırlı nasihatlerde bulunun, onlara dalkavukluk yaparak onları aldatmayın.  Dünya işlerinizin üzerine gereğinden fazla düşmeyin. Bir kişi bin yıl ömür sürse bile, işin neticesinde ölüm ona kavuşacaktır. Akıllı insan Rabbine karşı itaatkâr olur. Allah’ın selamı ve bereketi üzerinize olsun” [M.Emin Yıldırım, “Sahabe İklimi: 82 İl 82 Sahâbi”, Siyer Yayınları, 15. Baskı, İstanbul.]

   58 yıllık bereketli ömrünün son anlarını, evinden kilometrelerce uzaklıkta, cephede; İslam askerlerinin arasında tamamladı. O kısa ve fani olan ömrünü, uzun ve hayırlı bir hayat karşılığında satın aldı. Allah (Celle Celaluhu) hayatını kabul eylesin. Bizleri onların izinden ayırmasın. Amin.        METİN ALKAN

             EĞİTİMCİ YAZAR

 

  

  

  

 

  

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ZEKAT , FİTRE VE ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim