Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

ORTAASYADA ANADOLUDA BALKANLARDA AVŞAR TÜRKLERİ

29 Aralık 2023, 16:49

            ORTAASYADA  ANADOLUDA

        BALKANLARDA  AVŞAR  TÜRKLERİ

   Türkmen Aşiret oymağı olan tüm Türk dünyası birçok ülkelerde yaşamakta önemli Türkmen devletleri, Atabeyler kuran Afşarlar- Avşarlar On birinci yüzyıllarında tarihimizde çok üstün önemli roller oynayarak varlıkları günümüze kadar birçok ülkede sürmekte olan Afşarlar Oğuz boyu. Bozokların Yıldızhan oğulları kollarından meydana gelmektedir. Selçuklu Devletinden önce diğer Oğuz boyları ile beraber, Kıpçak çölünde Afşarlar yaşamaktaydılar.
   1135–1136 yıllarında Afşarların başkanı Arslanoğlu Yakup Bey Huzistan’a yerleşmişlerdir. Sonradan Afşarların başına Aydoğdu Küşdoğan geçmiştir, Malazgirt Savaşından sonra, Anadolu’ya Türkmenlerle, Afşarlar, beraber göç ederek, Selçuklu Devleti’nin üç bölgelerine yerleştirilmişlerdi.Karamanoğulları Beyliğini kuranlarda Afşar, Avşar boyundandır. Avşarların bir bölümü, Akkoyunluların İran’ı ele geçirmişlerdir, Huzistan’a yerleşmişlerdir.
   Bugün Afşarlar Malatya ve Doğu Anadolu’da bulunmaktadırlar, ayrıca İran Urmiye, Herat’a bölgesine Hemedan, Kirmanşah, Nişabur, Kerman’ın güneyinde yerleşmişlerdir ve Afşarlı Nadir Şah,1736 tarihinde Afşarlar hanedanını kurmuşlardır.
   Günümüzde dağınık, yerleşik olmalarına rağmen bir bölüm Afşarlar adetlerini, gelenek, göreneklerini devam ettirmektedirler. Bugün Kayseri’nin Pınarbaşı kazasının bağlı köyler Pazarören bölgesi, Sarız ilçesinde ve Tomarza’nın Toklar bölgesinde Avşarlar bulunmaktadır.
   Ayrıca Adana bağlı mağara ilçe köylerinden Ayvad ve Ağdaşlar Avşarlardırlar, Afşarlar Çukurova Avşar köyleri yanında, Kastamonu, Bolu, Muğla, Isparta ve Antalya, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Kars, Şanlıurfa gibi yörelerinde Avşarlar, Afşarlar yaşamaktadırlar.
   Afşarlar İran’da olduğu gibi Irak’ın kuzey Türkmen şehirleri, Kerkük, Erbil, Musul, Bağdat, Diyala, Hilla, Telafer şehirlerinde çok sayıda Avşarlar, Afşarlar bulunmaktadır.
   Telafer Türkmen bölgesinde Halay beyler Hihmetli, Develiler, Devletliler gibi oymaklar, Afşarlı oymağından bir parça olarak Kahramanmaraş Diyarbakır şehirlerinde geniş çapta bulunmaktadır, ayrıca Diyarbakır, Şanlıurfa, Çorum, Gaziantep Genelikle Türkmen aşireti olarak günümüzde Kürtleşmişlerdir Bir bölüm Afşar, Karakeçiler gibi.
   Kerkük Havice, ve Karakol, Karagol aşireti ile birlikte yaşayan Avşarlar, Afşarlar günümüzde Saddam rejiminin acı, baskılı politikasıyla Araplaşmışlardır. Öte yandan Afşarlar Başkent Bağdat, Irak’ın güneyi Basra, Rumadi, ve birçok köylerde yerleşerek yaşamaktadır.
   Ayrıca Irak Makamında Bayat Makamı yanında Avşar Makamı çok tanınarak Çargah, Sigah, gibi makamlardan olarak tanınmış Kerkük Hoyratlarından Muhalif hoyratları Avşar, Afşar makamından çıkmaktadır bu makam Azeri İran Azerbaycan , Kerkük, Erbil, Musul, Bağdat Türklerinde ön sırada gelerek tanınmaktadır.
      Afşar Oymağı, boyu
   Tanınan Büyük Türkmen Oymağı olarak Oğuz Hanın 24 boyundan biri olarak Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat’i Türk kitabında Oğuz bölüğünden altıncı sırada Afşar sayılmaktadır. Avşar boyu Bozuklar sağ kolundan Oğuz Hanın oğlu, Yıldırım Hanın dördüncü oğlunun en büyüğü Afşar'ın soyundan gelmektedir.
   Afşar boyların adları ise Alplū, Arašlū, Bekešlū, Gündüzlü, Imirlü, Köse A
medlū, Köselü, Pāpāglū, Kāsemlū, Kerelū, Karalu, Karamanlu, Salmanlu, Sindelli, Tur Ali Hacılu, Receplü, Balabanlu ve KirKlū. Imirlū oymağıdır.
   Afşarlar oymağı boyları Orta Asya da Dede Korkut destanında Oğuz Han diye geçmekle Sir Derya bölgesinde uzun süreden beri yerleşerek sonradan bu topraklarından göç ederek Huzistan yoluyla Irak, Suriye Anadolu'ya bölgelerinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
   Bu göç sunucu İran, Irak Suriye, Afganistan ve Azerbaycan, Türkmenistan Türkiye’nin birçok yerlerine dağılmışlardır.
   Afşarlar, Oğuz' handan başka büyük torunları bulunmaktadır. Bunlardan Kınıklar, Kayılar gibi uzun yıllardan devlet, yönetimler, atabeyler kuran büyük kahramanlar, şahsiyetler, topluluklar yetirmişlerdir.
   En önemlilerimden Karamanoğulları, Akkoyunlular, Aksungurlular, Özeroğulları, Sırkıntıoğulları, Karsantıoğulları, Küçük Ali Oğulları ve Kozanoğulları gibi, Afşar, Avşar Türkmenlerinden kurulan gücü ile yaşamış yiğitler, büyük insanlar, Kahramanlar bulunmaktadır.
   Afşarlar büyük devletleri ile tanınarak, birçok ülkelerde ve Anadolu coğrafyasında Musul Atabeyleri Zengiler Musul ve Halep yöresine egemenliği ellerine almışlardır böylece bu bölgelerde Türkmen Afşar boyları tanınarak günümüze kadar izleri görünmektedir.
   Afşarların Türkmenlerinin Kahramanlıları dillere destan olarak her yerde yönetimi
   Başarmışlar ve Şumlaoğulları hükümdarlığını İran'ın Huzistan bölgesinde kurmuşlardır.Tanınan:

   Kahramanoğulları Beyliği
   Avşar boyundan olarak Karamanlı kolundan gelmektedir.
   Ayrıca Alaiye Beyliği
   Karamanoğulları boylarından kurulmuştur.
   Büyük Türkmen oymağından Germiyanoğulları Beyliği
   Alişiroğulların Malatya, Kütahya'ya göç ederek, uzun yıllardan bu topraklarda yaşamaktadırlar.

   Türkmen Afşar aşireti İnançoğulları beyliğini Denizli bölgesinde Kurulmuştur.
   Dulkadiroğulları Türkmen Afşar boyundan olmakla Türkiye’nin birçok bölgelerinde görünmektedir.

   Aydınoğulları Beyliği
   Türkmen Afşar oymağından olarak Aydınlı oymağı birçok bölgelerde bulunmaktadır.
   Türkmen Saruhanoğulları Beyliği
   Afşar boyu Saruhanlı kolundan bir Türkmen boyudur.
   Sevindikhan Beyliği

   Türkmen Afşar oymağı Erzurum, Kars, Yozgat, Çorum yöresinde kurulmuştur.
   İran’da tanınan Türkmen Nadir Şah bir Afşarlı olarak ve İran'da Avşar Devletini, Türkmen Devleti olan Safeviler yönetiminde, Fars’a karşı iktidarı ele alarak Huzistan’da yaşayan iki Afşar oymaklarından bir bölümü Azerbaycan ve Urmiye şehrine yerleşmişlerdir.
   Türkmen Afşarlar oymakları İsmail Hatainin Safevi devletini kuran 7 Afşar Türkmen oymağı.
Safevî Devleti'nin kuruluşuna destek eren Türkmen boyları şunlardır: Şadıllı, Şamlı, Afşar, Kaçar, Çağırganlı, Karamustafaoğlu, Tekeli, Beğdili, Humuslu, Ustaclu, Dulkadirlu, Varsaklar.

   Horasanda ki Afşarların Kırklu oymağına bağlı Nadir Şah İran Azerbaycan tarihine çok önemli yeri Türkmenleri birleştirmeye çok katkısı olmuştur. Ayni dönemde Karabağ Hamlığı Türkmen Avşarları Civanşir yönetiminde kurulmuştur
   Urmiye Hanlığı İran'da Afşarların şehri olarak tanınmaktadır
   Ayrıca Erdebil Hanlık Beyliği Saruhan beyli Afşarlardan kurulmuştur.
   Afşarlar Türkmenleri 18- 19 Yüzyıllarında Anadolu güney ve orta bölgeleri Kayseri, Sivas, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Mersin şehirlerinde Kozanoğulları, Bozdoğan, Menemenci, Sırkıntı, Kırıntı, Karsantı, Cerit gibi Türkmen boylarını yerleştirmiştir.
      Türkmen Afşarlar

   Anadolu’da önce Selçuklar döneminde Anadolu'nun çeşitli illerine dağılarak, Karamanoğulları olarak tanınmışlardır.
   Ayrıca Afşarlar güney Anadolu’da 1865 yıllarında göçebe diye yaşamışlardır.
   Türkmen Afşar oymağı, boyu Türklük şuuruna bağlı olarak güçlü kahraman, yiğittiler.
   Dünyanın her yerinde olduğu gibi Afşarlar Balkanlar'da Karaman oğulları , Dulkadiroğulları diye günümüzde yaşamaktadırlar.15. 16. 17. ve 18. yüzyıllarında Afşarlar sürgün hayatı yaşayarak
   Konya, Karaman, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas bölgelerini toplu olarak yerleri olarak varlıklarını kurmuşlardır.
   Afşarlar Bulgaristan Cumhuriyetinde Kırcalı – Hasköy, Deliorman, Durallar, Karalılar, Sidelli, Köseler, Balabanlı gibi köylerde Yunanistan'da Gümülcine ve Makedonya, Kosova bölgesinde, dağınık şekilde yaşamaktadırlar.
   Balkanlar'da yaşayan Afşarlar Dulkadirli, Karamanlı, Danişmedlü ve Bozuluslu oymaklarıdır
   Afşarlar günümüzde İran, Azerbaycan, Suriye, Irak, Türkmenistan, Afganistan'da büyük bir nüfusa sahip olarak Türkçülük kimliklerini korumaktadırlar.
      Afşar Türkmenleri güçlü olarak:
   İran yönetimini Safevilerden sonra ikinci Türk oymak boyu Afşarlar olmuştur.
   İran ve Afganistan, Irak, Türkiye, Suriye’da olmak üzere birçok Türkmen oymakları Araplaşarak Kürtleşmişlerdir birçok oymak, boylar, soylar karışarak erimişlerdir. Çağlar boyunca yaşanan boy mücadeleleri en çok göçler, baskı, işkence asimilasyon etkisiyle Türk boyları başka boylarla yakınlaşarak boylarının, oynaklarının adlarını unutarak Türkmen olmayan boylardan olduklarını söylemekle ortaya öte yandan yeni boylarda çıkmaktadır.
   Buna benzer Türkmen olan Afşarlar, kökenlerini unutmuşlar. Kimi Türkmen boyları baskıyla korku, zorla soylarını, boylarını bile unutarak yok olma sinsi politikaya uğramışlardır.
   Bir millet, bir ırkı olmayan topluluklarla kaynaşan Türkmenler Kürtleşmişlerdir ve Araplaşmışlardı
   Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türkmen Milletinin Kürtleşmiş olmalarına veya Kürtleşmeye doğru gitmelerine işbirlikçiler, hainler, soyu, boyu olmayan teröristiler. Neden olmaktadır bölgelerde..
   Yüzde yüz Türkmen olan Türklükçüğü savunan diline bağlı olan bir çok oymaklar tarihleri geçmişleri belli olarak bir Türkmen Aşiret oymağı boyundan olduğu belgelerle tanınarak nasıl Araplaşacak veya Kürtleşecektir, Bayat, Bayındır, Salur, Beydili, Döğer, Büğdüz, Yıva, Karkın, Küresinli (Kasımoğlu) Milli, Karakeçili, Türkan, Tilki, Atmalı, Kızkapanlı, Çakallı, Karakol, Kakai, Zengiler, Şebekler Efendi, babalar, Bektaşiler gibi Türkmen oymakları, boyları, Afşar Türkmenleri ile nasıl görenek, geleneklerinden uzaklaşacak ve Türklüklerini unutacaklar. Türkmen oymaklarının Bakışları, görüntüleri, gülüşleri, renkleri, davranışları, dilleri, sözleri, hoşgörüleri, güzellikleri, töreleri adları bile Türk’tür Türkçedir.
         Türkmen
   Avşarlar, Afşarlar oymakları, boyları Coğrafi ve Demografik Dağılımları Türkiye Güneydoğu ve doğusundan başka, İran Kuzeybatı ve batısında yoğun olarak yaşadıkları gibi, Ardelan, Hemedan, Kirmanşah, Luristan’da ve Mazenderan, Horasan ile Isfahan’da da bulunurlar), Irak (Kuzeyi Kerkük, Musul, Erbil, Diyala, Telafer birçok köy ilçelerde, Suriye Kuzeyi Halep, Lazikiya, Homus Kafkasya’da Azerbaycan, ve Kazakistan’da yaşamaktadırlar. Çoğunluk Afşarlar ve Türkmen oymak boyları çoğunlukla Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Gaziantep, Adana, Kars ve birçok yerlerde bulunmaktadırlar
   Bugün Kürt olarak kabul edilenler çoğu Türkmen oymağı, boyu, soyundandır. Bunlardan (Kara-Keçililer, Döğerler, Şavak, Beritan, Hormek, Haymanalar, gibi).
   Saf ve % 100 Türk olan Afşar Türkmenleri, bir arada olarak  soylarını, boylarının Türk olduğunu bilerek mücadelecini sürdürmektedirler. Birlik içinde olarak, vatanın dillerini severek her zaman dilleri, Bayrakları, toprakları için özveride bulunarak kanlarını, canları bu uğurda vererek şehit olmuşlardır.
      Afşarlar, temiz Türkler olarak;
   Güler yüzlü, iyimser, yaşam, Umut dolu, onurlu töreli vatanlarını, dillerini sever Çok yiğit, Atılgan, çalışkandır. Türkmenlerdir Afşar, Avşar kardeşlerimiz yüz de yüz Türkmen aşireti oymağından olarak kendilerine can, gönülden bağlanarak birlikte dillerini büyük Türk tarihlerini savunarak, Irak, İran, Dünyanın neresinde bir Türkmen varsa  kan, can milli duygulu, kardeş olarak artık kendileri Türkmen bilmeyenler Türkmen olduklarını iyi bilmelidirler, atalarının yollarında ayrılmadan Türk diye dünya gelerek, Türk kalmalıdırlar.  
METİN ALKAN

                                                                       EĞİTİMCİ YAZAR

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ZEKAT , FİTRE VE ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim