Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

EVLİYALAR HARİTASI

29 Aralık 2023, 16:34

                      EVLİYALAR HARİTASI

                  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

   Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..Türkiye’de her il sınırı içerisinde en az bir makamı olan Allah dostları, veliler, evliyalar vardır. Onlardan birinin kabrini ziyaret etmek, beslenmek bizim dünya hayatımızda da ahiret hayatımızda da nasiplenmemize vesile olacaktır. Sizler için, illerimizde türbeleri ve makamları bulunan Allah dostlarının listesini yayınlıyoruz.

   Her toprağın manevi sahipleri var. O beldeye bereket veren, huzur veren, irşadını baki hayatlarında da devam ettiren Velileri var Rabbimizin.

   Bazen, aynı şehirde, aynı bölgede, hatta aynı mahallede olup da, makamlarını bilmediğimiz, haberdar olmadığımız Allah’ın sadık kulları onlar… Ömürlerini Hak yoluna adamış olan bu büyüklere tazim göstermek, onların kabirlerini ziyaret etmek, onlarla iletişime geçmek gibi bir haldir. Çünkü kabir ziyaretleri çok bereketlidir. Hele ki, Allah dostları olunca bu bereket katbekat artacaktır.

   Hangi ilde isek, yahut ilçede, kasabada, köyde… Her il sınırı içerisinde en az bir makamı var Büyüklerimizin. Bir hafta sonu, onlardan birinin kabrini ziyaret etmek, onlardan beslenmek bizim dünya hayatımızda da, ahiret hayatımızda da nasiplenmemize vesile olacaktır.

   TÜRKİYE’DE ALLAH DOSTLARI 

   Sizler için, illerimizde türbeleri ve makamları bulunan Allah Dostlarının listesini yayınlıyoruz…
Video

       Adana: 

   Abdülgafûr Dede (Seyyid)
   Abdürrezzâk Dede
   Arpacı Dede
   Cabbâr Dede (Misis)

      Adıyaman: 

   Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

      Afyon: 

   Abapûş-i Velî
   Abdurrahman Sultan (Başmakçı)
   Ahmed Dede (Başmakçı)
   Çelebi Ârif Küçük
   Destine Hâtun
   Fürûrî Mehmed Dede
   Hacım Sultan (Sandıklı)
   Karahisârî Abdürrahîm Efendi
   Sultan Dîvânî
   Şâhidî İbrâhim Dede

      Ağrı: 

   Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)
   Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)
   Hânî Baba (Doğubâyezîd)
   İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)
   Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)
   Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

      Aksaray: 

   Hamîd-i Aksarâyî
   Pîr Ali Aksarâyî
   Somuncu Baba
   Yûsuf Hakîkî Baba

      Amasya:

   Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)
   Ali Hâfız
   Amasyalı Seydi Halîfe
   Bahşî Halîfe
   Gani Baba (Suluova)
   Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)
   Habîb Ömer Karamânî
   Halkalı Evliyâ
   İğneci Baba
   İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
   Kılıç Dede (Merzifon)
   Kırklar Dede (Merzifon)
   Kurtboğan Evliyâsı
   Mustafa Âkif Efendi
   Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
   Pîr İlyas
   Pîrî Baba (Merzifon)
   Sadreddîn Muhammed Horasânî
   Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi
   Şeyh Sâdî
   Topçu Dede (Merzifon)

      Ankara: 

   Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)
   Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)
   Ali Rızâ Acara
   Ali Semerkandî (Çamlıdere)
   Hacı Bayrâm-ı Velî
   Zeynelâbidîn
   Zivingî

      Antalya: 

   Ahmed bin Osman Şernûbî

      Aydın: 

   Ahî Bayram
   Alihan Baba
   Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)
   Baltalı Dede
   Dedebağ Dede (Karacasu)
   İmâm Baba
   Karacaahmed Sultan
   Muhammed Zühdi (Nâzilli)
   Süleymân Rüşdî Efendi
   Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)
   Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)
   Yâren Dede (Sultanhisar)

      Balıkesir: 

   Hasan Baba
   Pîr Ali Efendi
   Veli Şemseddîn

      Bilecik: 

   Dursun Fakîh
   Ebdâl Kumral
   Edebâlî
   Şeyh Muhlis Baba

      Bingöl: 

   Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

      Bitlis: 

   Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)
   Ammâr-ı Yâser
   Fethullah-ı Verkânisî
   Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)
   Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)
   Said Nursi (Bediüzzeman)
      Bolu:
   Akşemseddîn (Göynük)
   Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)
   Sâfî Âmidî Bolevî

      Bursa: 

   Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
   Abdülganî  Efendi
   Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)
   Abdüllatîf Kudsî
   Abdürrahîm Tırsî (İznik)
   Açıkbaş Mahmûd Efendi
   Akbıyık Sultan
   Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)
   Alâeddîn Ali Fenârî
   Bahri Dede
   Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)
   Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)
   Dâvûd-i Kayserî (İznik)
   Dede Halîfe (İznik)
   Ebdâl Murâd
   Emîr Sultan
   Eskici Mehmed Dede
   Eşrefoğlu Rûmî (İznik)
   Geyikli Baba
   Hasan Can
   Hocazâde
   İsmâil Hakkı Bursevî
   Kutbüddîn İznikî (İznik)
   Lâmiî Çelebi
   Lütfullah Efendi (El-Evvel)
   Miskâlî Efendi (Mudanya)
   Molla Arab
   Molla Ayas
   Molla Fenârî
   Molla Hayâlî
   Molla Hüsrev
   Molla Yegân
   Muslihuddîn Tavîl
   Pîr Emîr Sultan
   Rüstem Halîfe Bursevî
   Süleymân Çelebi
   Şeyh Ahmed Efendi
   Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
   Tezveren Dede
   Tokatlı Hayreddîn Efendi
   Üç Kuzular
   Üftâde
   Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
   Vânî Mehmed Efendi (Kestel)
   Veli Şemseddîn

      Çanakkale: 

   Ahmed Bîcân (Gelibolu)
   Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)
   Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

      Çankırı: 

   Murâd-ı Velî (Eldivan)

      Çorum: 

   Adülbâkî Efendi (İskilip)
   Abdülcebbâr Dede
   Ahmed Feyzi Efendi
   Çerkez Şeyhi
   Elvan Çelebi (Mecidözü)
   Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)
   Yûsuf Bahri Efendi

      Denizli: 

   Abdil Dede (Acıpayam)
   Ahî Sinan
   Ahmed Hulûsî Efendi
   Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)
   Arab Dede (Sarayköy)
   Avdan Baba (Tavas)
   Bedirhan Bey (Acıpayam)
   Deynekli Baba (Babadağ)
   Hacı Osman Nuri Kepenek
   Hacı Şam Dede
   Hasan Feyzi Efendi
   Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
   Karacaahmed Sultan (Sarayköy)
   Koyun Baba (Kale)
   Mecnun Dede (Babadağ)
   Sarı Gazak Baba
   Sultan Sarı Baba (Sarayköy)
   Şa`bân Dede
   Şeyh Elvan (Çal)
   Şeyh Mehmed Şirvânî
   Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

      Diyarbakır: 

   Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
   Ahmed Mürşidî Efendi
   Sâdık Ali Efendi
   Şeyh Yûsuf Hemedânî

      Edirne: 

   Abdülkerîm Efendi
   Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
   Ali bin Emrullah
   Aşçı Yahyâ Baba
   Âşık Efendi
   Behâeddîn bin Lütfullah
   Cerrahzâde
   Dizdarzâde Ahmed Efendi
   Evliyâ Kâsım Paşa
   Fahreddîn-i Acemî
   Hasan Sezâî
   Hıdır Baba
   Huysuz (Hırçın) Baba
   Kabûlî Mustafa Efendi
   Kıyak Baba
   Koyun Baba
   Külhânî Ali Baba
   Nûreddîn Baba
   Ömer Baba
   Ramazan Halîfe
   Receb Enîs Dede
   Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)
   Şekmeti Mehmet Efendi
   Şücâeddîn-i Karamânî
   Tütünsüz Baba
   Veli Dede

      Elazığ: 

   Ali Septî (Palu)
   Ankuzu Baba (Harput)
   Arab Baba (Harput)
   Beşik Başa (Harput)
   Beyzâde Efendi (Harput)
   Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)
   Fâtih Ahmed Baba (Harput)
   Hacı Ali Efendi (Harput)
   Hacı Muharrem Hilmi
   Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)
   İmâm  Efendi (Harput)
   Mahmûd Sâminî (Harput)
   Murâd Baba (Harput)
   Ömer Hüdâî Baba
   Ömer Nâimî Efendi (Harput)
   Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

      Erzincan: 

   Hacı Muhammed Sâmi Efendi
   Pîr Ahmed Erzincânî
   Pîr Fethullah
   Pîr Muhammed Erzincânî
   Sâlih Baba
   Terzi Baba
   Tesbîh Baba

      Erzurum: 

   Abbas Mehdî
   Abdurrahmân Gâzi
   Abdürrezzâk Ali Efendi
   Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
   Câfer Efendi
   Habîb Baba
   Osman Efendi
   Taşkesenli Ahmed Efendi

      Eskişehir: 

   Ebû Muhammed BayramEfendi
   Yûnus Emre (Mihalıççık)

      Gâziantep: 

   Aydî Baba
   Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
   Derviş Hacı
   Fethullah Efendi
   Gözükızıl Mehmed Baba
   Kâsım Aynî
   Mehmed Hasib Dürri
   Memik Dede
   Muhammed Sâmi (Sam)
   Şâh Velî Ayıntâbî
   Şeyh Saçaklı
   Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

      Giresun: 

   Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

      Hakkari: 

   Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)
   Ebü`l-Berekât Emevî Hakkârî
   Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)
   Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

      Hatay: 

   Abdullah bin Hubeyk (Antakya)
   Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)
   Ahmed Kuseyrî (Şenköy)
   Yûsuf bin Esbât

      Isparta: 

   Berdeî Sultan (Eğridir)
   Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)
   Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)
   Gökveli Sultan
   Hıdırlık Dede
   Kesikbaş Dede
   Kocabıyık Erendede
   Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)
   Osman Efendi
   Pîrî Halîfe Hamîdî
   Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)
   Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

      İçel: 

   Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)
   Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

      İstanbul: 

   Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)
   Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)
   Abdullah Kaşgarî (Eyüb)
   Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)
   Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)
   Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)
   Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)
   Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)
   Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)
   Abdülhay Celvetî (Üsküdar)
   Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)
   Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
   Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)
   Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)
   Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)
   Ahmed Raûfî (Üsküdar)
   Ahmed Şîrânî
   Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)
   Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
   Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)
   Ali Behçet Efendi (Üsküdar)
   Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)
   Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)
   Atâ Efendi (Üsküdar)
   Aynî Dede
   Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)
   Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)
   Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)
   Babazâde (Eyüb)
   Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)
   Beşir Ağa (Denize atıldı)
   Beşir Ağa (Eyüb)
   Câmi Ahmed Dede
   Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)
   Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)
   Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)
   Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)
   Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)
   Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)
   Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)
   Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)
   Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)
   Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)
   Ebû Saîd bin Sun`ullah (Eminönü-Vefâ)
   Ebü`l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)
   Ebüssü`ûd Efendi (Eyüb)
   Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)
   Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)
   Es`ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)
   Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)
   Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)
   Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)
   Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)
   Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)
   Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)
   Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
   Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)
   Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)
   Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)
   Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)
   Himmet Efendi (Üsküdar)
   Hoca Sa`deddîn Efendi (Eyüb)
   Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)
   Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)
   İbrâhim Efendi (Eyüb)
   İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)
   İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)
   Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)
   Îsâ Geylânî (Eyüb)
   Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
   Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)
   Kevserî
   Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)
   Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)
   Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)
   Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)
   Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)
   Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
   Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)
   Muhammed Efendi
   Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)
   Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)
   Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)
   Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)
   Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)
   Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)
   Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)
   Murtazâ Efendi (Eyüb)
   Mustafa Efendi
   Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
   Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)
   Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)
   Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)
   Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)
   Müstekimzâde Süleyman Sa`deddîn (Fâtih-Zeyrek)
   Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)
   Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)
   Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)
   Neccârzâde (Beşiktaş)
   Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)
   Necîb Efendi (Fâtih)
   Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)
   Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)
   Nûri Efendi (Beşiktaş)
   Nûri Efendi (Üsküdâr)
   Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)
   Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)
   Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)
   Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Rûşen Efendi (Üsküdar)
   Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)
   Sa`düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)
   Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)
   Sâlih Efendi (Fâtih)
   Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)
   Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
   Sarı Nasûh (Fâtih)
   Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)
   Selâmi Ali Efendi (Üsküdar)
   Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)
   Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)
   Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
   Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
   Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
   Seyyid Velâyet (Fâtih)
   Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
   Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)
   Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)
   Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)
   Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)
   Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)
   Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)
   Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)
   Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüb)
   Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
   Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)
   Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)
   Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)
   Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)
   Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
   Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)
   Vişnezâde
   Yahyâ Efendi (Beşiktaş)
   Ya`kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)
   Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)
   Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)
   Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)
   Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)
   Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)
   Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

      İzmir: 

   Ahmed Eğribozî
   Bekr Sıdkı Visâlî
   Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)
   Birgivî (Birgi)
   Es`ad Efendi (Menemen)
   Es`ad İleri Hoca
   İzmirli Osman Nûri Efendi

      K.Maraş: 

   Çomak Dede
   Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
   Derdimend Dede
   Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
   Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

      Karaman: 

   Alâeddîn Halvetî (Lârende)
   Şeyh Alâeddîn Rûşenî
   Yûnus Emre

      Kars: 

   Muhammed Karsî

      Kastamonu: 

   Abdurrahmân Efendi (Zileli)
   Abdülfettâh Velî
   Ahî Şorba
   Ahmed Siyâhî
   Âşıklı Sultan
   Bayraklı Sultan
   Benli Sultan
   Deveci Sultan
   Ebdal Hasan (Taşköprü)
   Hacı Dede
   Hacı Ramazan
   Hayreddîn Halil bin Kâsım
   Îsâ Dede
   Karabaş Sultan
   Ömer Füâdî
   Seyyid Ahmed Hicâbî
   Seyyid Ahmed Sünnetî
   Şa`bân-ı Velî

       Kayseri: 

   Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
   Bostancı Baba (İncesu)
   Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
   Göncüzâde Kâsım Efendi
   Hacı Torun Efendi
   Hâfız Osman Efendi
   Harputlu Hacı Ömer Efendi
   Helvacı Dede
   İbrâhim Tennûrî
   Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)
   Necmeddîn İmâd
   Sâdık Efendi
   Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
   Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
   Zeynelâbidîn Kayserânî

      Kırklareli: 

   Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)
   Şühûdî Efendi (Babaeski)

      Kırşehir: 

   Ahî Evran
   Âşık Paşa
   Mîrim Halvetî

      Kocaeli: 

   Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)
   Sultan Baba(Gölcük)

      Konya: 

   Abdullah-ı Bosnevî
   Ahmed Eflâkî
   Ali Gav Sultan
   Ateşbâz Velî
   Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)
   Behâeddîn Veled
   Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)
   Bosnalı Abdullah Efendi
   Bostan Çelebi
   Celâleddîn-i Rûmî
   Cemel Ali Dede
   Çelebi Bustan
   Çelebi Cemâleddîn
   Çelebi Ferruh
   Çelebi Hüsâmeddîn
   Çelebi Hüsrev
   Dede Molla (Çumra)
   Dediği Sultan (Ilgın)
   Evhadüddîn Kirmânî
   Fahri Efendi
   Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)
   Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
   Hâdimî (Hadim)
   Hârûn-i Velî (Seydişehir)
   Kâsım Halîfe
   Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)
   Mahmûd Hayrânî (Akşehir)
   Mahmûd ve İynel Sultanlar
   Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
   Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)
   Pîr Esad Sultan
   Pirebi Sultan
   Sadır Sultan
   Sadreddîn Konevî
   Sarı Ya`kûb
   Selâhaddîn Zerkûb
   Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)
   Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
   Sultan Veled
   Şems-i Tebrîzî
   Şeyh Ulemâ
   Ulu Ârif Çelebi

      Kütahya: 

   Ahmed Dede
   Kalburcu Şeyhi
   Muhyiddîn Muhammed
   Sâkıb Dede
   Şeyhî

      Malatya: 

   Abdullah Fahri Baba (Baran)
   Abdurrahman Efendi (Dârende)
   Arabgirli Ömer Baba
   Boranlı Mustafa Baba (Boran)
   Fethullah Mûsulî (Dârende)
   Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)
   Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)
   Keşşâf Hoca
   Somuncu Baba (Dârende
   Muhammed Ayet Virânî (k.s.) 
   Tâcüddîn Velî (Dârende) (Yeşilyurt)

      Manisa: 

  Ahmed Şemseddîn Marmaravî
  Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)
  Mecdüddîn Îsâ
  Sefer Efendi (Demirci)
  Şeyh Sinân (Alaşehir)
  Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)
  Terzizâde Ahmed Efendi

      Mardin: 

   Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
   Şehmuz Sultan
   Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

      Muğla: 

   Şâhidî İbrâhim Dede

      Muş: 

   Müştak Baba

      Nevşehir:

   Demir Hoca
   Hasan Dede
   Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)

      Niğde: 

   Abdullah Efendi
   Ahmed Kuddûsî (Bor)
   Hacı Mahmûd Efendi
   Kemâl Ümmî
   Abdullah (baba) Gürbüz (K.S) .Aziz HazretleriMîsâlî Baba (Gül Baba)

      Rize: 

   Hasan Dede (Ardeşen)

      Samsun: 

   Îsâ Baba
   Kılıç Dede
   Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)
   Şeyh Kutbeddîn

      Siirt: 

   Fakîrullah (Tillo)
   Gavs-ül-Memdûh
   İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)
   Molla Halil Si`ridî
   Molla Osman Efendi (Tillo)
   Muhammed Hazîn (Dereyamaç)
   Mûsâ Hâlidî
   Şeyh-ün-Neccâr
   Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)
   Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)
   Şeyh Mûsâ
   Şeyh Sabri
   Şeyh Süleymân
   Şeyh Türkî
   Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)
   Veysel Karânî (Baykan, mekânı)
   Zemzem-il Hâssa

      Sinop: 

   Mahmûd Kefevî
   Pîr Tevekkül
   Seyyid Bilâl

      Sivas: 

   Kara Şems
   Abdülvehhâb Gâzi
   Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

      Şanlıurfa: 

   Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
   Sumâdî (Havran)
   Şeyh Mesut Horasânî

      Şırnak: 

   Ahmed Cüzeyrî (Cizre)
   Meymûn bin Mihrân (Cizre)
   Muhammed Kadri Hazin (Cizre)
   Muhammed Saîd (Cizre)
   Sâlih Sıbkî (Basret)
   Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)
   Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)
   Şeyh Muhammed Bıserî
   Şeyh Seydâ (Cizre)

      Tekirdağ: 

   Ahmed Sârbân (Hayrabolu)
   Behiştî (Çorlu)
   Pîr Ali Efendi (Malkara)

      Tokat: 

   Abdülmecîd Şirvânî
   Acebşir Efendi
   Ali Osman Efendi (Erbaa)
   Behrullah Efendi (Erbaa)
   Behzât-ı Velî
   Edhem Çelebi (Zile)
   Muharrem Efendi (Zile)
   Mûsâ Fakîh
   Mustafa Kuddûsî
   Said Şemîd (Erbaa)
   Seyyid Ömer Efendi
   Sümbül Baba
   Şeyh Mahmûd (Pazar)
   Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)
   Tokatlı İshak Zencânî
   Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

      Trabzon: 

    Hacı Dursun Efendi (Çolak)

      Uşak: 

   Alâeddîn Uşâkî

      Van: 

   Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)
   Abdurrahmân Baba
   Abdülmecîd Efendi
   Fehîm-i Arvâsî (Arvas)
   Halîfe Mustafa Efendi
   Muhammed Kutub Efendi (Arvas)
   Muhammed Ma`sûm (Arvas)
   Muhammed Reşîd (Gevaş)
   Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)
   Resûl Zeki Efendi (Arvas)
   Seyyid Abdülhakîm
   Sofu Baba
   Şeyh Mehmed Emîn

      Yozgat: 

   Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)
   Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

                                     METİN ALKAN

                               EĞİTİMCİ YAZAR

Kaynak: Taha Süren, Genç Dergisi

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
ZEKAT , FİTRE VE ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?
Y
ferit karasu
YÜREĞİM DEKİ ŞEHİR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
BİR DOST PENCEREMDEN TÜRKİYEDE HANGİ NURCU KOLLARI FETÖYE DESTEK VERİYOR 2022 RAPORU VE BELGELERİ REFERANDUM SEÇİMLERİ ÖNCESİ BOMBADA FETÖNÜN PARMAK İZLERİ!!! (1)
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim