Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

MARİFETULLAH

23 Ekim 2020, 18:46

                   MARİFETULLAH

                  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

    Evet, başlıkta da ifade ettiğimiz üzere Allahu Teâla’nın ilk yarattığı şey, Âlemlere Rahmet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) nûrudur.

    İmam Kastalânî hazretlerinin anlattığına göre, Allahu Teâla, insanlığın atası Âdem aleyhisselâmı yaratmıştı… Başını kaldırıp bakan Hz. ÂdemArş-ı A'lâ’da muazzam bir nûr ile bir ismin yazılı olduğunu gördü: 

   "AHMED!"

   Merak edip sordu:

   "Yâ Rabbi, bu nûr nedir?" Allah Teâla buyurdu:

   "Bu senin zürriyetinden bir peygamberin nûrudur ki, onun ismi göklerde AHMED ve yerlerde MUHAMMED'dir. Eğer, o olmasaydı, seni yaratmazdım!" [A.g.m., Mevâhibü'l-Ledünniye, 1, 6]

   Hz. Ömer (r.a.) anlatıyor:

   Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

   “Âdem (aleyhisselâm o bilinen) hata(yı) işlediği zaman, ‘Yâ Rabbi! Muhammed’in hakkı için beni affetmeni istiyorum.’ diye yalvardı. Allahu Teâla,

   ‘Ey Âdem! Kendisini daha yaratmamışken, sen Muhammed’i nereden öğrendin?’ diye sordu. Âdem (a.s.),

   ‘Yâ Rabbi! Sen beni yed-i kudretinle yaratıp rûhundan bana üflediğinde, başımı yukarıya kaldırdım. Arş-ı A'lâ’nın sütunlarında, Lâ ilâhe illellah, Muhammedü’r-Rasûlullah yazılı olduğunu gördüm… Ve bundan anladım ki; ismini kendi isminin yanında yazdığın kimse, yarattıkların arasında sana en sevgili olandır.’ Bunun üzerine Allahu zû’l-Celâl şöyle buyurdu:

   ‘Ay Âdem, doğru söyledin; hiç şüphesiz Yarattıklarımdan bana en sevimli olan Odur. Onun hakkı için istediğinden ötürü seni bağışladım. Bilesin ki, eğer O olmasaydı, seni yaratmazdım

   Bu hadisi Beyhakî, Taberânî, Hâkim rivayet etmiştir. [Bkz. Hâkim, Mustedrek, 2, 615; Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1, 116; Yûsuf Nebhânî, Hucetullâhi ale’l-Âlemîn, s. 210]

   Ayrıca değişik rivayetlerde Âdem aleyhisselamın tevbesi ve o tevbenin kabulü anlatılırken, Hz. Âdem Cennet’te iken, Cennet’in her tarafında "Lâ ilâhe illallah Muhammedün rasûlullah" yazısını gördüğü bildirilir. [Hâkim, Müstedrek, a.g.y.; Kaadı İyâz, Şifa, 1, 138] 

   Bu rivayetlerde herhangi bir tenakuz/çelişki yoktur. Çünkü Hz. Âdem’in, “Muhammed” ism-i şerifini hem yaratıldığında Arş’ın üzerinde görmesi, hem de Cennet kapılarında ve Cennet’in diğer yerlerinde görmesi, biribirine aykırı şeyler değildir. Ancak Muhammed ism-i mübarekini ilk olarak görmesi yaratıldığı zamanda olmuş, sonra Cennet’te de görmüştür, denilebilir. [Bu mevzuda geniş bilgi için bkz. Mevâhibü’l-Ledünniyye (Terc. Osmanlıca), s., 2-3]

   Hz. Câbir anlatıyor: (Bir gün),

   “Yâ Rasûlallah! Anam-babam sana feda olsun, Allah’ın (c.c.) her şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz?” diye sordum. Şöyle buyurdu:

   “Ey Câbir! Her şeyden önce Allah’ın ilk yarattığı şey senin Peygamberin’in nârudur. O nûr, Allah’ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh ne Kalem ne Cennet ne Ateş / Cehennem vardı. Ne melek, ne gök  ne yer ne güneş ne ay ne cin ve ne de insan vardı." (Kastalânî, a.g.e., 1, 7)

   "Allah (c.c.) mahlûkatı yaratmak istediği vakit, bu nûru dört parçaya ayırdı:

   Birinci parçasından Kalem'i,

   İkinci parçasından Levh’i (Levh-i Mahfûz), 

   Üçüncü parçasından Arş’ı yarattı.

   Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya böldü:

   Birinci parçadan Hamele-i Arş'ı (Arş’ın taşıyıcılarını),

   İkinci parçadan Kürsî’yi,

   Üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı.

   Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya böldü:

   Birinci parçadan gökleri,

   İkinci parçadan yerleri,

   Üçüncü parçadan Cennet ve Cehennemi yarattı.

   Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü:

   Birinci parçadan mü’minlerin basiret nûrunu / iman şuurunu,

   İkinci parçadan -mârifetullahtan ibaret olan- kalplerinin nûrunu,

   Üçüncü parçadan tevhidden ibaret olan ünsiyet nûrunu (Lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasûlüllah nûrunu) yarattı.” [Bkz. İmam Ahmed, Müsned, 4, 127; Hâkim, Müstedrek, 2, 600/4175; İbn Hibbân, el-İhsân, 14, 312/6404; el-Leknevî, el-Âsâru’l-Merfû’a, s. 42-3; Kastalânî, a.g.e., 1, 6; Krş. Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1, 262-265-266] 

   Bir hadis-i kudsîde de şöyle buyrulmuştur:

   "Allah (c.c.);  'Seni kendi nûrumdan, diğer şeyleri de senin nurundan yarattım.buyurdu." [Bkz. Ahmed, Müsned, 4, 127; Hâkim, Müstedrek, 2, 600/4175; İbn Hibbân, el-İhsân 14, 312/6404; Aclûnî, Keşfü'l-Hâfâ, I, 265/827]

   S o n   s ö z

   Hz. Mevlâ-yi zû’l-Celâl buyuruyor ki:

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا    

   Meali: “ve Allah’a, O’nun emir (ve tesiri) ile bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak gönderdik.” [Ahzâb suresi, 46]

   Rasûlullah Efendimizin nûru, halk olunduğu zaman ikiye ayrıldı:

   1. Hz. Mevlâ, O’na nazar-ı heybetle bakınca, o nûr su oldu.

   2. Kâinat dediğimiz âlem-i Kebîr, yani Arş, Kürs, Levh, Kalem hepsi bu nûrdan meydana geldi.

   Rasûlullah Efendimiz zübde-i kâinattır. Âlem-i Kebîr ve Âlem-i Sağîr[*]in tamamı ondan alınmıştır.

   Bütün ekâmil, nûru O’ndan alırlar. Nasıl ki bir kandilden bin tane kandil yakılsa, o kandilin zıyâsından bir şey eksilmezse, Rasûlullah Efendimizin nûr-i nübüvvetleri de bunun gibidir.” [Ziya Sunguroğlu, Notlarım, s. 42. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun… 

                      METİN ALKAN

                     EĞİTİMCİ YAZAR

   D i p n o t

   [*] Âlem-i Sağîr (küçük âlem) nedir? Kendisinde, yaratılmışların hepsinden bir numûne bulunduğu için, insana verilen addır. İnsan, Âlem-i Kebîr’deki (insan dışında bulunan âlemdeki) her şeyi kendinde topladığından, mahlûkatın (yaratılan varlıkların) en kıymetlisi/en şereflisi olduğu gibi, kalb de Âlem-İ Sağîr’de bulunan her şeyi kendinde topladığı için çok kıymetlidir. İmam-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sânî (k.s.) hazretlerinin ifadeleriyle, kalbe Âlem-i Asğar (en küçük âlem) ismi verilmektedir. 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI MELİKŞAH
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim