Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

HADİSLERLE MEDİNE-İ MÜNEVVERE

27 Haziran 2020, 18:25

HADİSLERLE MEDİNE-İ MÜNEVVERE

                         Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

   1) “Medine-i Münevvere’ ye Mesih Deccal’ın değil kendisi, korkusu bile giremeyecektir. O gün Medine’nin yedi kapısı vardır, her kapıda iki melek bekler.” Buhari.2/664, 6/2607; İbni Hibban 9/48.

   2) “Bütün şehirler kılıçla fethedildi, Medine Kur’an ile fethedildi.” Belazuri. Fütüh.s.5 . Bezzar.Müsned.1180.

   3) Hz. Enes (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) Medine’yi şu şu yer arasında kalan kısımlarıyla haram ilan etti. “Kim bu haramı ihlal edecek bir davranışta bulunursa, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü o kimseden ne farz ne nafile hiçbir hayır kabul etmesin” buyurdu.” Buhari .Fezailu’l Medine 1., Müslim.Hacc.462,464.

   4) “Medine, Ayr dağı ile Sevr dağı arasında kalan hudut içerisinde haramdır. Onun iki kayalığı arası haramdır. Ağaçları kesilmez, hayvanları avlanmaz, otu yolunmaz, ağaçlarının yaprağı silkilemez.” Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi,.

   5) “Allah Teala hazretleri Medine’yi Tabe diye tesmiye etmiş, isimlendirmiştir.” Müslim.Hacc 491.
K.Sitte. Hadis.4613.

   6) “Medine’ye geçit veren dağ gediklerinde birbirleriyle kenetlenmiş melekler vardır. Her gedikte kınından çekilmiş kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin korumaları sebebiyle Medine’ye ne veba, ne de Deccal giremez.” Buhari,Fiten 27. Müslim.Hacc 485. Muvatta.892. Tirmizi.Fiten 51. K.Sitte. Hadis.4606.

   7) “Resulüllah (sav) bir seferden dönünce, Medine’nin duvarlarına bakar, develerini hızlandırırdı. Eğer bir bineğin üzerinde ise, onu tahrik ederdi. Bu davranışı, Medine’ye sevgisinden ileri gelirdi.” Buhari.Umre.17. Tirmizi.Da’avat 44. K.Sitte. Hadis.4614.

   8) “Kim Medine ehline kötülük yapmak isterse, Allah onu, kurşunun ateşte eridiği gibi veya tuzun suda eridiği gibi eritir.” Et.Terğib.3/87. Bezzar. Ayşe binti Sa’d (ra)

   9) “Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan namaz’lardan bin kat daha efdaldır.” Müslim; Nesai, Mesacid.4, ve İbn Mace rivayet etmiştir.

   10) “Kim ki evinde güzelce temizlenir, sonra Küba Mescidine gelip orada namaz kılarsa ona bir umre sevabı vardır.” Nesai, İbn Mace, İmam Ahmed. Beyhaki ve Hakim.

   11) “Üç mescitten başka hiçbir mescit için yolculuk yapılmaz; Benim Mescidim, Mescid-i Haram (Kâbe) ve Mescid-i Aksa.” Buhari.Hacc 26. Savm 67; Müslim,Hacc 288; Tirmizi,Salat 243.

   12) “Benim evimle minberimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir.” Buhari F.Medine.11. Rikak.53; Müslim Hacc 502. Muvatta.Kible 10. K.Sitte. Hadis.4608.

   13) “Bu mescide sonradan ilave yapılacak olsa, o da benim mescidim olur.” ; “Bu mescid San’a’ya kadar uzatılsa da benim mescidim olur.” K.Sitte.12. 517.

   14) “Allah’ım! Bize Medine’mizi, meyvelerimizi, müddümüzü, sa’ımızı bereket üzere bereketle mübarek kıl. Allah’ım! İbrahim senin kulun, peygamberin ve halilindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etti. Ben de sana Medine için, onun Mekke hakkında yaptığı duayı bir misli ziyadesiyle aynen yapıyorum”. Müslim. Hacc 473. Muvatta2.885. Tirmizi.3450.

   15) “Medine’nin sıkıntılarına ve zorluklarına sabreden ümmetime, kıyamet gününde şefaatçi ve hayır ameline şahit olurum.” Müslim,Hacc 484. Tirmizi. Menakıb.3920 .

   16) Hz. Ömer diyor ki: “Allah’ım, bana senin yolunda şehit olmayı nasip eyle ve ölümümü Resulünün beldesinde, Medine’de eyle.”Tirmizi.907.

   17) “Kim Medine’de ölmeye güç yetirebiliyorsa orada ölsün, Zira ben, orada ölene şefaat edeceğim.” Tirmizi,Menakıb,3913.

   18) “Kim Medine’nin iki kara taşlığı arasında yetişen Acve isimli hurmasından her gün sabahleyin aç karına yedi tane yerse, o gün ona zehir ve sihir zarar vermez. Eğer akşamleyin yerse, sabaha kadar zehir ve sihir tesir etmez.” Buhari.Tıp 7/30,31 ; Müslim. Eşribe 154,155.

   19) “Acve hurması cennet meyvelerindendir. Şırası ise zehirlenmeye şifadır.” Tirmizi.Tıp 2066.Müsned.2/301.

   20) “Kim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur.” Beyhaki,V.402; Keşfu-l Hafa. 2 / 250

   21) “Kim hac yapar da ölümümden sonra benim kabrimi ziyaret, ederse, beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur.” Beyhaki,V,403.

   22) “Ölümümden sonra kabrimi ziyaret eden, beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir”. Beyhaki. Et-Terğib.3/72

   23) “Bir kimse bana Selam verirse karşılıksız kalmaz, Allah Teâlâ verilen selamı almam için ruhumu bana iade eder. O kimsenin selamını alır, ona karşılık veririm.” Ebu Davud. Menasik.100.

   24) “Her kim kabrimin başında bana Salât-u Selam getirirse ben onun Salât-u Selamını aracısız olarak işitirim, her kim benden uzakta iken bana Salât-u Selam getirirse, melekler onun Salât-u Selamını alıp bana ulaştırırlar.”

   25) “Kâbe’de kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan yüz bin namaza, Medine’de kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan bin namaza ve Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz, diğer yerlerde kılınan beş yüz namaza eşit sevaptadır.”Müslim.Hacc.1394; Bubari, hadis .1190: Müsned.c.4 /s.5.

   26) “Kim bana bir salâvat getirirse Allah da ona on salâvat getirir ve o kimsenin on günahı silinir ve mertebesi on kat yükselir.” Hayatu’s Sahabe.c.4.s.45.

   27) “Uhud öyle bir dağdır ki, biz onu severiz, o da bizi sever.” Buhari.Cihad 71.74. Müslim.Hacc.504.Tirmizi. Menakıb.3918 . Et.Terğib. 2 /230

   28) “ Medine Şehri demirci körüğü gibidir. Kirlisini, kötüsünü dışarı atar da, halis, temiz olan insanlar Medine’de kalır.” K.Sitte.12/541.

   29) “Beldelerden her bir beldeyi muhakkak Deccal çiğneyecektir. Yalnız Mekke ile Medine bu istiladan müstesnadır. Medine’nin giriş çıkışlarından her biri üzerinde muhakkak orayı korumakta olan saf saf melekler bulunur. Sonra meleklerin bu surette muhafazasında bulunan Medine şehri, ahalisi ile birlikte üç defa sarsılır. Allah(cc) Medine’deki kafir ve münafıkları Medine şehrinin dışına çıkarıp atar.” Buhari.Fedailu-l Medine 9; Müslim. Fiten 123. Enes b. Malik (ra)

   30) Peygamber (sav)bir duasında: “Ey Allah’ım! Bizlere Mekke’yi sevdirdiğin gibi, yahut ondan daha fazla Medine’yi de sevdir. Ya Rabbi! Sa’ ve Mudd ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ya Rabbi! Medine’nin havasını bizim için tashih edip hastalıklardan salim kıl. Hummasını ve sıtmasını da Cuhfe’ye naklet!” Diye dua etti. Hz. Aişe (ra) diyor ki: “Peygamber (sav) Efendimizin bu duası ve alınan tedbirler bereketi ile biz Medine’ye hicret ettikten sonra, Medine’nin havası ve suyunun güzelleştiği, sıtma yatağı olmaktan kurtulduğu görülmüştür. Halbuki biz Medine’ye geldiğimizde, Medine Allah’ın en vebalı ve en hastalıklı arazisi idi”. Buhari,Müslim ve Muvatta.Et.Terğib.3/75

   31) “Allah’ım! Mekke’ye verdiğin bereketi iki katıyla Medine’ye de ver.” Enes b. Malik (ra).Buhari, Müslim.Hacc.465. ve Muvatta.884.885.

   32) “Ben karyeleri yiyen karye’ye hicretle emrolundum. Buna Yesrip diyorlar. Burası Medine’dir. Medine, tıpkı körüğün cürufu ayırması gibi insanların kötüsünü de def edip ayırır.” Buhari. Fezailu’l-Medine 2. Müslim, Hacc 488. Muvatta.4. Ebu Hüreyre (ra)

   33) “Kim Medine’ye Yesrip derse Allah’a istiğfar etsin. O Medine’dir, o Medine’dir.”. K.Sitte.12/541.

   34) “Mesih Deccal, doğu tarafından gelir. Kastı Medine’dir. Uhud’un arka tarafına iner. Derken, Medine’yi bekleyen melekler, onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur.” Müslim. Hacc.485.486. Ebu Hüreyre (ra) rivayet etmiştir.

   35) “İslam şehirlerinden en son harap olacak olan şehir Medine’dir.” Tirmizi.Menakıb,3915.

   36) “İman Medine’ye çekilecektir. Tıpkı yılanın deliğine çekilmesi gibi.” Buhari. Fedailu-l Medine 6;Müslim,İman 233. K.Sitte. Hadis. 4612.

   37) “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Medine’nin tozu, her hastalığa şifadır.” K.Sitte.Hadis 4615.

   38) “Resulüllah (sav), her cumartesi günü Kuba Mescidini binekli veya yaya olarak ziyaret eder ve içinde iki rek’at namaz kılardı.” Buhari.Fazlu’Selat.3,4. Müslim.Hacc 516. Nesai.Mesacid 9.Ebu Davut. Muvatta.

   39) “Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra, başka bir maksatla değil, sadece namaz kılmak için Kuba Mescidine gider, iki rek’at namaz kılarsa bir Umre yapmış gibi sevap kazanır.” Nesai.Mescid.9. Tecrid-i Sarih. 4/212. Taberani. Sehl ibn Hüneyf.

   40) “Medine İslam’ın kübbesi, iman ve hicret yurdu. Helal ve Haramın bildirildiği yerdir.”

Taberani. Mu’cemu-l Evsat.II./436.

   41) “Kim üç gün Medine’den uzaklaşırsa, oraya kalbi hasret ve hüzün dolu olarak geri döner.” Taberani. II/332.

   42) “Kim benim Mescidimde kırk vakit namaz kılar, hiçbir vakit geciktirmezse, ateşten ve azaptan birer berat yazılır. Ve nifaktan uzak olur.” Et.Terğib.3 / 54. İmam Ahmet ve Taberani Evsat.

   43) “Uhud, cennet köşelerinden bir köşedir.” Et.Terğib.223. Ebu Ya’la ve Taberani.

   44) “Benim mimberim, cennet kapılarından bir kapı üzerindedir.” Ahmet b. Ahmet. Müsned.5/339

   45) “Ben Peygamberlerin mührüyüm. (sonuncusuyum). Benim Mescidim de Peygamberlerin mescitlerinin mührüdür. Ziyaret edilmeye mescitlerin en layık olanıdır…”. et.Terğib.3 /53.

   46) “Medine’de oruç tutulan bir Ramazan, diğer şehirlerde tutulan bin Ramazandan daha hayırlıdır. Medine’de kılınan bir Cuma, diğer şehirlerde kılınan bin cumadan daha hayırlıdır.” Taberani. Kebir inde rivayet etmiştir.Et.Terğib.3 / 57.

   47) “Şüphesiz ki, ben Medine’nin iki kara taşlığı arasında bulunan ağaçlarının kesilmesini ve av hayvanlarının avlanmasını haram kılıyorum. İnsanlar bilmiş olsalardı Medine kendileri için daha hayırlıdır, Medine’den yüz çevirerek onu terk eden biri olursa Allah ondan daha hayırlı birisini Medine’de yerine bırakır…”. et Terğib.3/65. Müslim. Sa’d (ra)

   48) “Kim Medine halkını korkutursa, Allah da onu korkutur. Kim Medine halkını korkutursa, bana eziyet etmiş olur.” Ahmet b. Hanbel. Taberani. Et-Terğib.3 /85

   Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

                       METİN ALKAN

                   EĞİTİMCİ YAZAR

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
VİDEO GALERİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
BAYRAMLARIMIZ BİZİM MANEVİ ZENGİNLİK KAYNAKLARIMIZIR
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Türkiye'de Filistin ve Filistinliler Hakkında Hangi Yalanlar Dillendiriliyor? İÇİMİZDEKİ ÇOCUK Fetö Gerçekleri ve Son Gelişmeler Takip Kanalı Google Play Storide Kullanıma Açıldı Fetullahçı Terör Örgütünün İhanet Günlükleri
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim