Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

HİCAZ'DA OSMANLI PADİŞAHLARININ HİZMETLERİ

24 Şubat 2019, 21:14

        HİCAZ'DA OSMANLI PADİŞAHLARININ HİZMETLERİ

                    Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   Osmanlı sultanları kutsal mekanların hâdimiydi. Suûdî hânedânın, İngiltere'deki yerel saate rakip, dünyanın merkezi olan Kâbe'de dünyanın en büyük saat kulesini yapmaları takdîre şâyan bir husus. Ayrıca Grenweech başlangıç meridyeni olan sıfır noktasının arzın merkezi olan Kâbe'den başlaması amacını taşımak da oldukça onur verici. Tüm bu asil düşüncelerin yanında, başta Peygamberimizin hâne-i saâdetleri olmak üzere, Kâbe'nin etrâfındaki Osmanlı eserleri olan revaklara kadar, tüm kutsal hâtırâların Büyük Mekke Projesi gibi projelere fedâ edilmemesi bütün bunlardan daha onurlu bir davranış olacaktır. Osmanlı sultanları kutsal mekanların hâdimiydi

   Önceki haftalarda Osmanlı Sultanlarının Kâbe'ye hizmetlerini anlatmıştım. Şimdi de Kâbe dışında Mekke-i Mükerreme'deki diğer hizmetlerinden bahsedeceğim ki mevzû tamâma ersin.

   YAVUZ SULTAN SELİM

   Rivâyetlere göre Peygamber Efendimiz, amcasının kızı Ümmü Hânî'nin evinde iken mîraç mûcizesi vukû bulmuştu. Bu ev, şimdiki Kâbe'nin çevresinde olan revakların bulunduğu yerdeydi. Yavuz Sultan Selim bu kutsal mekânın, en azından yerinin kaybolmaması için tam bu evin bulunduğu noktaya kırmızı granitten bir sütun yerleştirdi. Şu an bu sütun, Rükn-ü Yemânî'nin karşısına denk gelen köşededir.

   KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

   Abbâsî halîfesi Hârun Reşid'in hanımı Zübeyde Hâtun tarafından Mekke'ye su taşımak maksadıyla yapılan 60 km uzunluğundaki su kemerleri zamanla yıpranıp kullanılamaz hâle gelince Kânûnî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan bu kemerleri yeniden yaptırdı. Kânûnî, 100 bin altun masrafla, Vâdi-i Nûman'daki dağların eteklerinde bulunan ve Arafat'a kadar gelebilen pınarı, kızı Mihrimah Sultan adına yaptırdığı 70 km.lik kemerlerle Mekke'ye götürülmesine muvaffak oldu. Peygamberimizin doğduğu evi yeni baştan inşâ ettiren de yine Kânûnî Sultan Süleyman'dır.

   Pâdişahın fermânıyla 1551 de Kâbe tâmir edilirken, Haceru'l-Esved'in bir parçası da İstanbul'a getirilmiş, pâdişah başta râzı olmasa da Mîmar Sinan'ın ve vezirlerden bâzılarının iknâ etmesiyle Haceru'l-Esved'in kesilen bir parçası kendi türbesine, 4 parçası da Sokollu Câmii'nin minber, mihrap ve kapısına konulmuştur.

   2. SELİM

   Kânûnî Sultan Süleyman, Mescid-i Haram'ın tâmirâtı sürerken vefât etti. Yerine tahta geçen oğlu Sultan 2. Selim, Mısır Vâlisi Sinan Paşa'yı Mescidin tâmirâtı için vazîfelendirdi. Kâbe'yi tâmir eden 2. Selim, Kâbe'nin içerisine mücevherlerle süslü altundan 4 kandil astırmıştı. Bunlardan üçü şehzâdelerine, biri kendisine âitti ki, bu kandilin içerisine de altunla işlenmiş bir mendile kendi eliyle yazdığı bir tazarrûnâme koymuştu. Bu kandiller hâlen Kâbe'nin içerisinde mevcuttur.

   1. AHMET

   1610 yılında yağan şiddetli bir yağmur sonucu Kâbe'yi seller basmış, Kâbe çok tahrip olmuştu. Sultan Ahmet Kâbe'yi tamir ettirmek istedi. Fakat 28 yaşında vefât eden sultanın ömrü tâmirâta yetmedi. Oğlu Genç Osman'ın da başı belâdan kurtulamadığı için Kâbe'yi tâmire vakit bulamamıştı. Nihâyet Kâbe'yi yeniden inşâ etme şerefi, diğer oğlu Sultan 4. Murat'a nasîp olmuştu.

   Hz. Hatice, Peygamberimiz Hira'dayken O'na yemek götürür, peygamberimiz de hanımına merhameten, dağa çıkıp da yorulmasın diye kendisi aşağı inerek yemeği alır, Hz. Hatîce'ye bu fedâkarlığı için duâ ederdi. Buluştukları yerde şu an İcâbe Mescidi vardır. (Hz Hatîce için yaptığı duâsına icâbe olunması hasebiyle ) İşte bu mescid de Sultan 1. Ahmed'in eseridir.

   4. MURAT

   Hz. Adem'den beri 11 defâ yıkılıp yıkılıp yapılan Kâbe'nin şimdiki hâli tamâmen Sultan 4. Murat'ın eseridir. 95 kapısı olan Mescid-i Haram'ın kapılarından birisine, Kâbe'yi yeniden inşâsına hâtırâ olması amacıyla, Sultan 4. Murat'ın ismi verildi. Merve Tepesi'nin az ilerisindeki Merve Kapısı'ndan dönüşte sağdaki ilk kapı Bâb-ı Murat ( Murat Kapısı ) dır. 4. Murat'ın yaptırdığı Kâbe Kapısı ise şu an Mekke Müzesi'nde. Şimdiki altun kapı Kral Abdülaziz'in eseridir.

Mescid-i Haram'a bir tâmirât da Sultan 4. Mehmet dönemine rastlar. 1629 yılındaki büyük sel baskınında Ayn-ı Zübeyde Su Yolları ve Arafat su kemerleri de tahrip olmuş, Sultan 4. Mehmet'in gönderdiği Süleyman Ağa, Arafat su yollarını tâmir etmişti.

   1. ABDÜLHAMİD ECYAD'I YAPTIRDI

   1. Abdülhamid, Zemzem Kuyusu üzerine daha önce yapılan çeşme ve sebili yenileyerek mermerden yaptırdı. Makâm-ı İbrahim'i ve Şâfi Makâmını tâmir ettiren, Bâbü'l-Umre üzerindeki minâreyi de yeni baştan yaptıran yine Sultan 1. Abdülhamid'dir. Kâbe'yi korumak maksadıyla Ecyad Kalesi'ni yaptıran da yine Sultan 1. Abdülhamid'dir. Babası 1. Abdülhamid tarafından 1781 yılında yaptırılan Ecyad Kalesi'ni tâmir eden Sultan 2. Mahmut, daha önce bu civarda Sultan 3. Selim tarafından yaptırılan Sulful ve Hindî kalelerini de 1820 li yıllarda yeniden yaptırmıştır. Sultan Mahmut, tahta çıktığı ilk sene Mekke'de çıkan kargaşa sonucu Kâbe'yi korumak maksadıyla bu kalelerin yapılmasını emretti. Ecyad Kalesi'nin altında Kâbe'ye kadar uzanan gizli geçitler mevcuttu. Hattâ 1979 yılı Ramazan ayında meydana gelen Kâbe baskınında bu tüneller kullanılarak Kâbe kurtarılmıştı. Bu kale ve tüm techizâtı, Kâbe'yi korumak maksadıyla buradaydı ve Kâbe var olduğu sürece burada kalmalıydı. Fakat mâlesef 2002 yılında Suûdîler tarafından yıktırıldı.

   Bunlardan başka Cin Mescidi'ni, Râye (Sancak) Mescidi'ni, Hz. İsmâil'e inen koçun kurban edildiği yerdeki Kebş (Koç) Mescidi'ni, Peygamberimizin Mina'daki duhâ namazı kılıp kurban kestiği mescidi, Zîtuvâ Mescidi'ni, Ten'îm Mescidi'ni, Hudeybiye Mescidi'ni, Cîrâne Mescidi'ni ve yanındaki kuyuyu, Hz. Hatîce ile Peygamberimizin birlikte oturdukları ve 6 çocuğunun da doğduğu evi ve Peygamberimizin doğduğu evi yeni baştan inşâ ettiren hep Sultan 2. Mahmut'tur. Hz. Ali ile Hz. Fâtıma'nın evleri de ilk önce Kânûnî tarafından inşâ edilmiş, Sultan 3. Mustafa da tâmir ettirmişti. 2. Mahmut ve 2. Abdülhamid de tekrar yenileyen pâdişahlardır.

   2. Abdülhamid'in, altundan ve gümüşten yaptırdığı Kâbe anahtarları şu an Mekke Müzesi'ndedir. Mekke'ye gelen misâfirleri ağırlamak maksadıyla yaptırdığı Haseki Misâfirhânelerinden bir kaçı günümüze kadar gelebildi. 4 katlı, saray görkemindeki devâsâ kız mektebi hâlâ duruyor. Sultan Hamid, Kâbe'nin içini de tâmir ettirmişti. Selefi gibi Mekke'deki ashâb-ı kirâma âit evleri ve neredeyse tüm mukaddes hâtırâları tâmir ettiren pâdişah, Safâ-Merve'yi, Zemzem Kuyusu'nu, Hamidiye Su Hattını ve Cennetü'l-Muallâ'daki sahâbe türbelerini dahi yenilemişti.

   ABDÜLMECİD

   Akabe Mescidi'ni en son Sultan Abdülmecid tâmir ettirmişti. 1843 senesinde Kâbe'nin içini, Haceru'l-Esved'i ve etrâfını, revakların üzerindeki kubbeleri tâmir ettiren Sultan Abdülmecid, Mescid-i Haram'ın mahzenlerine 1 kütüphâne ve 1 muvakkithâne yaptırdı. Mina'daki Mescid-i Hanîf ile Taif'teki Mescid-i Kebîr'i, Peygamberimizin, Ebû Bekir'in, Ömer'in doğdukları evleri, Cennetü'l-Muallâ Mezarlığı'nın duvarlarını, Kâbe'nin kuzeyindeki Hatîm duvarını ve babası Sultan 2. Mahmut'un yaptırdığı Kuba Mescidi'ni yeniledi. Ayrıca Haceru'l-Esved'i gümüş mahfaza içine alan, Kâbe'nin üstündeki Altınoluk'u yenisiyle değiştiren ve Peygamberimizin Medîne'deki türbesine sayısız mücevher ve hediyeler gönderen de yine Sultan Abdülmecid'dir.

   ABDÜLAZİZ

   Kâbe'nin içindeki, üzerinde esmâ-i ilâhiye dokunmuş kırmızı perdeleri ilk defâ Sultan Abdülaziz astırmıştır. Nur Dağı'nda şu an mevcut olmayan mescidi ve yine şu an mevcut olmayan Aziziye Minâresi'ni de yaptırmıştı. 1867 yılında da Taif Kalesi'ni yeni baştan inşâ ettirdi.

   OSMANLI'DA SAYGININ ŞAHİKASI

   Osmanlı sultanları kendilerini dâimâ bu kutlu şehirlerin hâdimi (hizmetçisi) kabul ettiklerinden, hâkimiyet sembolü olan bayraklarını, bu 2 şehrin kale burçlarına asmamışlardı. Lâkin Sultan Abdülaziz döneminde batılı ülkelerin bu topraklar üzerindeki siyâsî emelleri ve sinsî faaliyetleri artmaya başlayınca, Osmanlı Sancağı dalgalandırılması zarûrî hâle geldi. Kânûnî'nin yeni baştan inşâ ettirdiği, Peygamberimizin doğduğu evi, Sultan 2. Mahmut, mescide çevirip üzerine bir kubbe yaptırmış, yanına da bir minâre eklemişti. Mina'daki Mescid-i Hayf ve bu mescidin tam ortasında, peygamberimizin çadırını kurduğu yerdeki kubbeyi yeni baştan inşâ ettirmişti. Bu mescidin içinde peygamberlerden 70 kadarının medfûn olduğu hadislerle sâbittir (Buradaki 70 rakamı kesretten kinâyedir). Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.      METİN ALKAN

          EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim