Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

MÜ'MİN'DE BEREKET

24 Mart 2018, 15:46

                            MÜ'MİN'DE BEREKET

                         Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın (cc) adıyla…
   Bereketi Elde Etme Yolları
   Allah (cc) Meryem oğlu İsa’nın (as) diliyle şöyle buyurdu: “Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamberlikle görevlendirdi. Her nerede olursam olayım, O beni bereketli kıldı, yaşadığım sürece bana namaz kılmayı zekat vermeyi emretti.” (Meryem 30-31)
   Bereket…
   Bu kelime dilimizde çokça dolaşır ve onu hep isteriz.
   Peki bereket nedir?
   Evimizde ve ailemizde bereketi nasıl buluruz?
   Bereket nasıl hasıl olur?
   Bereket Nedir?
   Bereket; artmak, çoğalmak, gelişmek demektir.
   Malın bereketi artması, çoğalmasıdır.
Evin bereketi genişliği, rahatlığı, huzuru ve sakinliğidir.
Gıdanın bereketi bolluğu, temizliği ve helalliğidir.
Aile fertlerinin bereketi çokluğu ve güzel ahlakıdır.
Aile müessesesinin bereketi eşlerin uyumlu, düzenli ve anlayışlı olmalarıdır.
Zamanın bereketi genişliği ve yapılması gereken işin vaktinde yerine getirilebilmesidir.
Sağlığın bereketi güçlü bir beden ve mutlu bir hayattır.
Ömrün bereketi uzun olması ve iyi işlerle geçmiş olmasıdır.
İlmin bereketi ise kapsam, beceri ve yetkinliktir.
   Kısaca bereket, adı hayır olan her şeyin bir araya gelmesi ve nimetin çokluğudur. Bütün bunları elde etmek için gayret göstermek gerekir. Ama nasıl?...
    Bereket, hayattan elde edilen bir kazanım mıdır yoksa belli kişilere verilmiş ilahi bir vergi midir? Allah, bereketi isteyen herkesin elde edebileceği şekilde mi yoksa sadece seçilmiş kişiler için mi yaratmıştır?
   Yüce Allah’ın Meryem Oğlu İsa’ya verdiği mucizelerden biri de berekettir: “O beni bereketli kıldı.” (Meryem 31)
   Şimdi Allah’ın bu peygambere verdiği berekete bir göz atalım:
   Allah’ın gökten bir sofra indirmesi ve kavminin bu sofradan yemesi ,
Allah’ın izniyle çamurun, elinde canlı bir kuşa dönüşmesi,
Allah’ın izniyle anadan doğma körleri ve cüzamlı hastaları iyileştirmesi,
Allah’ın izniyle ölüleri diriltmesi.
    Bunlar Allah’ın Hz. İsa’ya verdiği mucizelerdendir. (Maide 110-115, Al-i İmran 49) Aynı zamanda Hz. İsa ahir zamanda yer yüzüne inerek haksızlıkla mücadele edecek ve adaletle hükmedecek. Yine bu da bu peygambere verilen mucizelerdendir. Hıristiyanların söylediği gibi O çarmıha gerilip öldürülmedi. Bilakis Allah, O’nu katına aldı ve şereflendirdi.Bu insanlar, kıyamet günü yalan ve iftiralarının gün yüzüne çıkışını ibretle izleyecekler. (Nisa 157-15
9 )
   Bereketi Elde Etme Yolları
   Bereketin elde edilmesine sebep olan 16 maddeyi şöyle sıralayabiliriz:
   1- Kuran-ı Kerim: Allah Teala Kuran’ın bereketi hakkında şöyle buyuruyor: “İndirdiğimiz bu Kuran, kendinden önceki kitapları tasdik eden, bereket kaynağı bir kitaptır.” (Enam 92) Peygamberimiz de (sav) bu konuda şöyle buyuruyor: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kuşkusuz şeytan içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar.” (Buhari)
   2- Takva ve İman: Muhakkak ki takva ve iman da bereketin kazanılmasına sebeptir. Allah Teala şöyle buyuruyor: “Eğer bu beldelerin halkları iman edip Allah’ın emir ve yasakları konusunda sorumlu, duyarlı, bilinçli olsalardı onlara göğün ve yerin bereket kapılarını açardık.” (Araf 96) Aile bireyleri bereketi takva ve helal rızıkla bulabilirler.
  3- Besmele Çekmek: Besmele her işin başı olmalıdır. Nitekim Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kişi eve girerken besmele çekerse şeytan yanındakilere; “Sizin için bugün akşam yemeği de uyku da yok.” der. Kişi eve girerken besmele çekmezse şeytan yanındakilere; “Yatacak yer buldunuz.” der. Eğer kişi yemeğe de besmeleyle başlamazsa şeytan yine yanındaki yardımcılarına; “Hem akşam yemeği hem de yatacak yer buldunuz.” der.” (Ebu Davud)
   4- Yemekleri Birlikte Yemek: Aile fertlerinin bir araya gelip yemek yemesi bereketi kazanmak için bir sebeptir. Bir çok kişinin bir araya gelip yediği yemekte bereket hasıl olur. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiyi doyurur.” (Buhari) Yemek yiyenlerin sayısı arttıkça yemeğin de bereketinin arttığı gerçeği Ramazan İftarlarında daha açık göze çarpar.
   5- Sahur Yapmak: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Sahurda bereket vardır.” (Müslim) Buradaki bereket ecir ve sevaptır. Burada Allah’ın emrine itaat ve Allah korkusu vardır. Ayrıca tutulan oruç da Allah’ın rızasına sebeptir.
   6- Zemzem Suyu: Bu bereketli suyun kaynağı kurak topraklardadır. Zira bu arazide zemzemden başka su yoktur. Dağların ortasından çıkan bu bereketli su ilk günden beri kesilmeden akmaktadır. Peygamberimiz Zemzem Suyu hakkında şöyle buyurur: “Allah, İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.” (Buhari)
   7- Zeytin Yağı: Allah Teala Kuran’da zeytin ağacını bereket ağaç diye vasfetmiştir. Şöyle buyurur: “Yakıtı doğuda da batıda da bulunmayan bereketli bir zeytin ağacının yağıdır.” (Nur 35) Bilindiği üzere zeytin yağı bir çok hastalığa da ilaç olarak kullanılır.
   8- Kadir Gecesi: Bu gecenin bereketi hiç kimseye gizli kalmaz. Bu gecenin gündüzünde aile reisi aile fertlerini toplayarak bu gecenin faziletini, bereketini ve bu gecedeki Allah’ın yoğun lütuf ve rahmetini anlatmalıdır. Bu geceyi aile fertleri birlikte geçirmeli, beraber dua etmeli ve Allah’ı zikretmelidirler. Allah Teala bu gece hakkında şöyle buyurur: “Biz Kuran’ı bereketli bir gecede indirmeye başladık. Biz daima insanları uyarmaktayız.” (Duhan 3) Bu ayette bahsedilen bereketli gecenin Kadir Gecesi olduğu ifade edilmiştir.
   9- Ramazan ve Kurban Bayramları: İnsanların, bayram namazı ile başladıkları ve Allah’a sonsuz nimeti için şükrettikleri bayramlar Allah’ın nimetlere bereket verdiği kutlu zamanlardandır. Ümmü Atiye (ra) şöyle anlatır: “Peygamberimiz (sav) her iki bayramda da bize, evlenmemiş genç kızları mescide götürmemizi emretti. Hayızlı kadınlar da insanların arkasında durup, Müslümanların hayır ve dualarına iştirak ederler ve bu günün bereketini isterlerdi.” (Buhari)
   10- Helal Rızık: Bunlar Allah’ın bereketlendirdiği temiz yiyeceklerdir. Peygamberimiz şöyle buyurur: “Ey insanlar! Allah temizdir temiz olanı kabul eder.” (Müslim) Haram vasfını taşıyan mal sahibine fakirlik ve yokluktan başka bir şey getirmez. Şüphesiz ki Allah, haram mala bereket de vermez.
   11- Şükür: Şükürdeki bereket Allah’ın şu buyruğuyla apaçık ortadadır: “Eğer şükrederseniz verdiğim nimetleri daha da artırırım.” (İbrahim 7) Ayetteki bahsedilen artma her türlü nimet içindir. Mal, sağlık, hayat gibi.
   12- Sadaka: Allah Teala sadakanın karşılığını en az on katı fazlasıyla verir. Dilediği kimse için bunu daha da artırır. Ayeti Kerime’de şöyle buyrulur: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dane buluna bir tohum gibidir. İşte bunun gibi Allah dilediğine / malını Allah yolunda harcayanlara kat kat fazlasıyla verir. Biliniz ki Allah’ın hazinesi geniştir, kime ne kadar vereceğini kimin nereye ve ne kadar harcadığını iyi bilir.” (Bakara 261) Peygamberimiz de şöyle buyurur: “Her iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar sevap vardır. Her kötülük ise bir misli ile yazılır. Allah onu affederse o da yazılmaz.” (Buhari)
   13- İyilik Yapmak ve Akraba Ziyareti: Peygamberimiz şöyle buyurur: “Sıla-i rahim, güzel ahlak, başkalarıyla iyi geçinme, beldeleri mamur ömürleri uzun eder.” (Müsned)
   14- Erken Kalkmak: Kişinin sabah erken saatte yataktan kalkarak işine başlaması berekete vesiledir. Peygamberimiz şöyle buyurur: “Sabahın erken saatleri ümmetim için bereketli kılındı.” (Müsned) Bir çok kişi başarıyı başta Allah yardımıyla sonra da erken işe başlayarak elde ettiğini anlatır. Yapılması gereken bütün işler ilk vaktinde yapılmalıdır.
   15- Evlenmek: Evlenmek de bereketi elde etme yollarından biridir. Geçmiş alimlerden bazıları rızık kaygısından dolayı evlenmeyi istemişlerdir. Çünkü onlar şu ayetleri iyi idrak etmişlerdi: “Aranızdaki bekarları, köle ve cariyelerden durumları uygun olanları evlendirin. Eğer onlar yoksul iseler, Allah lütuf ve keremiyle onları ihtiyaç içinde bırakmaz. Allah’ın nimeti, lütfu boldur, evlenenlere karşı çok lütufkardır, kime ne kadar rızık vereceğini iyi bilir.” (Nur 32) “Sakın yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onların rızkını da sizin rızkınızı da veririz.” (İsra 31)
   16- Plan Yapmak: Kim bereketi kolay elde etmeye vesile olduğunu bilerek plan ve hazırlığa ara verir ki? Bir çok insan görürsün. Onlar işleri olduğu gibi Allah’a mı bırakırlar yoksa kendilerinin ve çocuklarının geleceği için plan mı yaparlar? Şurası bir gerçek ki bizim bu konuda bazı şeyleri tekrar gözden geçirmemiz ve geleceğe yeni planlar yaparak hazırlanmamız gereklidir. İşte bundan sonra Allah’a tevekkül edip bereket isteyebiliriz. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

            METİN ALKAN

              EĞİTİMCİ YAZAR

 

 

 

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
CEMALEDDİN HOCANIN ARDINDAN..
Bizler Cemalettin Bal Hocamızın muvahhid bir mümin; Kur'an Hizmetkarı bir müftü olduğuna aynel-yakin şahidiz. Kur'an talebelerine verdiği önem, inşa ettirdiği Hafızlık Kurslarının işleriyle bizatihi ilgilenmesi, personelinin derdinde sıkıntısında varıyla yoğuyla koşan,kendisiyle uğraşan ona iftira edenlere dahi beddua etmeyen yine onları dualarıyla uğurlayan bir hocamız olduğuna şahidiz.
 
YAZARLARIMIZ
Y
Nurcan CANKORU
MENZİLE
Y
Metin ALKAN
GÖKLERİN VE YERİN ANAHTARLARI O’NUNDUR
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Uygur Türkü kardeşlerimden dinlediklerim Fetö Frarisi Fuat Avni Lakaplı Aydoğan Vatandaşın Mesai Arkadaşı Mustafa Aydın Dosya Tv Neden Panikledi? NE OLDUYSA O KARARDAN SONRA OLDU Diriliş Postası Yazarı, Dosya Tv ve Oda Tv İş Birliği İle Ortaya Atılan Bir Kumpas Daha Deşifre Oldu!
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim