Araştırmacı Yazarlar | Yazarlar

İSLAMDA DİLİN GÜNAHLARI

02 Aralık 2017, 07:01

İslamda DİLİN GÜNAHLARI

                                               Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

   Dilin günahlarının bazıları şunlardır:

   • Gıybet etmek

   Çocuk veya yetişkin; ölü veya diri, Müslüman kardeşinde bulunan,hoşlanmadığı şeyi, arkasından konuşmaya gıybet denir. Arkasından konuşulmasından hoşlanmadığı bir şeyi söylemek harâmdır.

   Onda bulunmayan bir şeyi söylemek ise buhtandır (iftirâdır) ki; bunun günâhı, gıybet etmenin günâhından daha şiddetlidir. Allah bizi bunlardan korusun.

   • Koğuculuk yapmak (laf taşımak)

   İnsanların arasını bozmak için, aralarında lâf taşımak harâmdır.Örneğin; fitne yapmak için Ali’ye gidip, “Mehmet senin hakkında filan şeyleri söyledi” demesinin ardından, Mehmet’e de gidip, “Ali senin  hakkında hakkında falanşeylerisöyledi”demesigibi.
  • Kışkırtmak

   Bu da; söz veya hareketle iki kişiyi birbirine düşürmek için harâma teşvik etmektir (örneğin el hareketi ile). Hayvanları bile birbirlerine karşı kışkırtmak harâmdır. Bâzı câhillerin iki köpek, iki koç ve iki horoz arasında yaptıkları gibi. Ancak iki domuzu birbirlerine karşı kışkırtmak harâm değildir.

   • Yalan söylemek

   Yalan; gerçeğin aksi olan sözdür. Ciddî olsun, şaka olsun, bilerek yalan söylemek harâmdır . Yalan yere yemin etmek .Yani Allâh veya O’nun herhangi bir sıfatı ile yalan yere yemin etmek harâmdır.

   • Haksız yere zinâ veya livata ile ithâm etmek

   Bu tür sözler çoktur ve bu; her bir insanı, onun akrabasından birisini, örneğin anasını veya kız kardeşini, haksız yere zinâ veya livata ile ithâm etmekle olur ve bu iki şekilde olur: Açık sözlerle veya kinayeli sözlerle.

   Birisi için; “Filan kişi zinâ edendir.” veya “Falan kişi livata edendir.” gibi sözleri söylemek, ithâm etme niyeti olsun veya olmasın, bu kelimeler apaçık birer ithâm olduklarından dolayı harâmdır ve bunları söyleyen hâkim tarafından cezâlandırılır. “Ey habîs” veya “Ey fâcir” gibi kinâyeli sözler kullananlar da ise, niyetlerine bakılır; zinâyla ithâm etme niyeti ile söyledikleri

takdirde, hâkim tarafından cezâyı hak ederler. 

   • Bütün sahâbelere sövmek küfürdür

   Ancak Ebû Bekir, Ömer veya diğer sahâbeler gibi herhangi bir sahâbeye sövmek büyük günâhtır.

   • Yalan yere şâhitlik etmek

Yani yalan yere bir şey için şâhitlik etmek büyük günâhtır.

   • Borcunu ödememek

Borcunu ödeme zamanı gelenin, ödemeye gücü yettiği halde borcunu ödemeyi geciktirmesi; yani ödeme vakti gelen borcu,

alacaklı istediği halde, borçlunun bunu verme imkânı olmasına rağmen, vermemesi harâmdır.

   • Müslüman’a haksız olarak sövmek

    • Müslüman’ı lânetlemek

Örneğin; “Allâh sana lânet etsin” demek harâmdır. Lânet, hayırdan uzak olmak demektir.

    • Müslüman ile alay etmek

Yani Müslüman’ı tahkir etmek (aşağılamak) harâmdır.

   • Haksız yere bir Müslüman’a, onu incitecek her hangi bir sözü söylemek harâmdır.

   • Allâh ve Rasûlü hakkında yalan söylemek

   Bâzı durumlarda ise bu küfürdür.

   Örneğin; Allâh’a veya Rasûlüne, dînde helâl olduğunu bildiği şeyleri, harâm kıldıklarını nispet etmek küfürdür.

   • Bâtıl iddiâda bulunmak

   Örneğin; yalancı şâhitlerin desteğiyle, kendisine âit olmayan bir şeyin kendisinin olduğunu iddiâ etmek harâmdır.

   • Bid’î Talak

   Kişinin, hanımını aybaşı hâlindeyken veya onunla cinsel ilişkiye girdiği tuhurda (temiz döneminde) boşaması harâmdır.

   • Zihâr

  Yani erkeğin; hanımına: “Annemle cinsel ilişkiye giremeyeceğim  gibi, seninle de cinsel ilişkiye giremem” anlamında “Sen bana anamın sırtı gibisin” veya “Sen bana anamın karnı gibisin” veya “Sen bana anamın eli gibisin” gibi sözler söylemesi büyük günâhlardandır. Çünkü bu sözler hanıma eziyettir.

   Bir erkek bu sözleri sarf ettikten sonra hanımını hemen boşamaz ise, keffâret ödemesi gerekir.

Bunun keffâreti ise: Sağlıklı, yani çalışıp, kazanabilecek güçte olan erkek veya hanım olan bir Mü’min köle azât etmektir.

   Buna gücü yetmiyorsa, iki kamerî ay aralıksız oruç tutmaktır. Bir gün bile ara verirse, oruç keffâreti geçersiz olur ve yeniden başlaması gerekir.

   Buna da gücü yetmiyorsa, yani oruç tutmaktan âciz ise, 60 miskin veya fakirin her birine, fitre zekâtı için geçerli olan, o bölgede en çok kullanılan temel gıdâ maddelerinden bir mud vermesi gerekir.

   • Kur’ân-ı Kerîm’i yanlış okumak

Kur’ân-ı Kerîm’i mânâsını değiştirecek bir şekilde veya mânâsını değiştirmese de, harekesini değiştirerek yanlış okumak harâmdır.

   Her Müslümanın, namazının geçerli olması için El Fâtihah Sûresi’ni doğru bir şekilde okuması gerekir.

   • Varlıklı olanın dilenmesi Yani ihtiyâçlarını karşılayabilecek kadar mala sâhip olanın veya helâl kazanç sağlayabileceği bir mesleği olup kazanç elde etmeye gücü de yetenin dilenmesi harâmdır.

   • Tüm mal varlığını, vârisleri mîrastan mahrum etmek için bir başkasına nezretmek

Bu nezir geçersizdir.

   • Kendisi dışında kimsenin bilmediği başkasına olan borcunu veya kendisine bırakılan emâneti vasiyette bulunmayı terk etmek

   Örneğin; şiddetli bir hastalığı olup öleceğinden endişe eden bir kimsenin, kendisi dışında kimsenin bilmediği başkasına olan borcunu veya kendisine bırakılan emâneti, kâdının huzurunda şâhitliği kabul edilip hakların korunacağı bir kimseye bildirmemesi harâmdır. Bu kimse, vâris gibi vasiyet edileni gizlemesinden korkulan kimselerden olmamalıdır.

Ancak hakkı gizlemeyecek olan birileri bunlardan haberdâr ise, vasiyet etmesi menduptur (sünnettir)

   • Evlâdın, kendi babasını değil de, bir başkasının kendi babası

olduğunu söylemesi veya kölenin, kendisini azât edenin efendisinin olduğunu değil de, bir başkasının azât ettiğini söylemesi

   • Müslüman kardeşinin nişanlamış olduğu kızdan, nişan talebinde bulunmak Bir kız ile kabûlü muteber olanın onayı dâhilinde nişanlanmış olan Müslüman erkeğin izni olmadan veya bu ikisi ayrılmadan, ikinci bir erkeğin nişan talebinde bulunması harâmdır.

   • Dînî konularda ilmi olmadan fetvâ vermek

   • Dînî bir sebep olmaksızın, zararlı olan her ilmi öğrenmek ve öğretmek

   Örneğin; büyücülüğün ve hokkabazlığın öğrenilmesi de öğretilmesi de harâmdır.

   • Allâh’ın hükümleri dışında hükmetmek

   Yani Allâh’ın hükümleri ve Muhammed SAV'ın üzerine inen şerîatın dışında hükmetmek büyük günâhtır. Ancak Allâh’ın hükümlerini inkâr etmek veya beşerî hükümleri, Allâh’ın hükümlerinden üstün tuttuğunu veya eşit olduğunusöylemek küfürdür.

   • Ölüye ağıt yakmak

Yani yüksek sesle ölenin ardından: “Dağ gibiydi” veya “Dayanağım” gibi sözler söylemek harâmdır.

   • Ölüm musîbeti geldiğinde, bilincin yerinde olmasına rağmen, şiddetli bir şekilde çığlık atmak.

   • Harâm olan şeyleri yapmaya teşvik eden her sözü söylemek Örneğin; haksız yere “Filancayı döv” veya “Falancayı öldür” demek harâmdır.

   • Farzları yerine getirmekten soğutacak (uzaklaştıracak) sözleri söylemek

   Örneğin; namaz kılmak isteyen birisine: “Namazını şimdi kılma,eve gidince kazâ edersin” demek harâmdır.

   • İslâm dînini kötüleyen her sözü söylemek küfürdür

   Örneğin; bâzılarının: “Dîn ilmi öğrenmek, aklı karıştırır, deli eder.” demeleri gibi. Bu söz, küfür sözlerdendir. (Allâh bizi küfürlerden

korusun)

   • Peygamberlerden herhangi birini kötülemek küfürdür

   Örneğin; Yûsûf aleyhisselâm 'ın zinâya niyet ettiğini söylemek küfürdür.

   • Bütün âlimleri kötülemek küfürdür.

   Örneğin bâzılarının; “Bütün âlimler, dîni karmaşık hâle getirdiler.

   “ demeleri küfürdür.

   • Kur’ân-ı Kerîm’i; ondan herhangi bir şeyi yalanlamak gibi,kötülemek küfürdür.

   • Allâh’ın dîninin sembollerinden herhangi birini kötülemek küfürdür.

Örneğin; namaz, zekât, ezan ve abdest gibi şeyleri kötülemek

küfürdür.

   • Kaval, zurna, flüt gibi çalgıları çalmak harâmdır.

   • Mâzereti olmadan, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymakta susmak

   Yani kişinin kendisinin veya malının zarâra girme tehlikesi olmadığı ve gücü yettiği hâlde, iyiliği emredip, kötülükten alıkoymaması harâmdır.

   Ancak kişi kendisine veya malına zarar geleceğine veya daha büyük bir zarara sebep olacağına inanıyorsa, o zaman dili ve gücü ile men etmesi harâm olup, oradaki yanlışı kalpte reddetmesi gerekir.

   • Öğrenilmesi zorunlu olan farz-ı ayn bilgileri gizleyip, talep eden olmasına rağmen öğretmemek

   • Yellenen bir Müslüman’a, yellendiği için gülmek.

   • Müslüman’ı hor görerek, gülmek

   Örneğin; kendisinden daha düşük konumda olan Müslüman’ı hor görerek gülmek harâmdır.

   • Şâhitliği gizlemek

   Şâhitlik etmek için çağırıldığında, bildiği bir hakkı özrü olmadan gizleyip şâhitlik etmemek.

   • Verilen selâma karşılık vermemek

   Mükellef olan bir Müslüman, hemcinsi olan diğer bir Müslüman’a selâm verdiğinde, karşı tarafın bu selâma karşılık vermemesi harâmdır.

   • Hac veya umre ameline niyet edip girdikten sonra, şehvetle öpmek

   • Farz orucu, Ramadân orucunun kazâsını, adak orucunu ve keffâret orucunu tutmakta olan kimsenin, öpme nedeniyle meni geleceğinden korktuğu takdirde, şehvetle öpmesi harâmdır.

   • Birbirlerini öpmeleri câiz olmayanların birbirlerini öpmeleri... Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.                METİN ALKAN

                      EĞİTİMCİ YAZAR

 

Araştırmacı Yazarlar
 Araştırmacı Yazarlar internet sitelerinde yayınlanan haberler ve köşe yazılarının tüm hakları Araştırmacı Yazarlar Yayın Grubuna aittir. Kaynak gösterilerek dahi haberin veya köşe yazısının tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan haberin veya köşe yazısının bir bölümü, alıntı yapılan habere/yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
ÖNCEKİ YAZILARI
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
RAMAZAN ORUCUNU NİYET EDİP, BAŞLANILAN ORUCU BOZMAK
Y
Mehmet GÖÇMEZ
Mezhep
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
GÖRMEK LAZIM GEREKÇELİ KARAR GEREKÇELİ KARAR VAKİT SEHER VAKTİ
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
SON YORUMLANANLAR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim