Sosyal Medyadaki Risale-i Nur Oluumlar Nereye Gidiyor

25Nisan2016, 12:44
Bismihi Subhanehu


Evvela; umum Nur talebelerine fevkalade hrmet ve muhabbetlerimi izhar eder muvaffakiyetlerine binler dua ederiz.

Saniyen; Aziz ve pek muhterem stadmz Bedizzaman Said Nursi hazretleri yllar ncesinden radyo, televizyon ve internet gibi hadiselerden bahsetmi ve msbet olarak kullanm ile Risale-i Nurun ftuhatna zemin ihzar edeceini bizlere haber vermitir. Bu menamda bizler bu hususlara bizatihi kar ve dman asla deiliz. Lakin mevzuya Risale-i Nurlardaki sadakat, ihlas ve takva dsturlaryla bir pencere aarak bakmay mnasip grdk.

Salisen; birka yldr bir takm arkadalarmz internet zerinden hizmet ad altnda yaplanma srecine girmi ve zahiren de muvaffak olmulardr. lk bata devaml Risale-i Nur paylaarak umum Nurcularn da desteini alan bu oluumlar daha sonralar ise Risale-i Nurlar mthi bir ekilde neretme zemini ve frsat bulmuken bu imkn farkl ekilde kullanmay tercih etmilerdir. Bizler srr teklifin zaruretini ve sadakat mesleinin zorluunu bilen Nurcular olarak bu hadiseye pek armadk. Fakat mevzunun boyutu devaml deierek farkl yerlerde yaplanmaya girerek bymek, daha evvel yzlerce kere denenmi fakat devamll olmayan tarzlar denemek ve en nihayetinde kitap yazarak ve daha da tesi kitaplar seriletirerek devam ettirmek, Risale-i Nur ile elde ettikleri geni kitle ve zeminde Risale-i Nur yerine bunlarn nerini ve satn yapmak bizleri derinden zmtr. Baz kardelerimizin ifratkarane muhabbet ve ifratkarane husumetlerinin bymesinin nne bir nebze de olsa gemek midiyle hilaf adet olarak bir yaz neretmek lzumu grdk. 

ncelikle unu izah etmek isterim ki Bedizzaman hazretlerinin mutlak vekili Hsn Bayram aabeyin ikaz ve ihtarlarna uymayarak devam eden oluumlar -haa- biz durduracak deiliz. Zaten bizi dinleyecekte deiller. Fakat ekser Nurcularn bu mevzuda ihtilafl grlerini duyunca bizde sosyal medya kullanclar olarak fikir beyan etmek istedik. Bir dier ifadeyle tarafmz da belli ederek sui zandan kurtulmak istedik. Aada Kuran hazinesinden bu zamann en byk bir tefsiri olan Risale-i Nur Klliyatndan bu tarz sosyal medya hareketinde bulunan kardelerimizin gr ve dncelerinin ne kadar tarza muvafk olup olmadn ispatlamak amacyla baz blmleri nerediyoruz. Cenab Hak hepimizi bu vartalardan muhafaza eylesin. Amin.

NSA TAFESNE KTAP MZALATMAK, DERS YAPMAK VE KONFERANS DZENLEMEK:

Risale-i Nur geri umuma temil suretiyle deil; fakat her halde hakikat- slmiyenin iinde cereyan edip gelen esas- velayet ve esas- takva ve esas- azimet ve esasat- Snnet-i Seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esaslar muhafaza etmek, bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hdisatn fetvalaryla onlar terkedilmez. (Kastamonu Lahikas)

Bu hususta sz sylemeye ihtiya dahi yoktur. Bu hizmet evvela eriat ve ehli snnet dairesine dahildir. Bununla beraber mesul olmadmz noktada hizmet ettiimizi iddaa etmek ise gln bir durumdur. Nur dairesinde bir erkein bir bayana ders yapmas hemde toplu bir ekilde konumas, sohbet etmesi, ders yapmas ve kitap imzalatmas katiyyen yoktur. Milyonlarca ehli imann bu mthi zamandaki sknt ve meyusiyetlerini bilen bir hakiki Nurcu asla ve kata glemez, fkra anlatarak yada -haa- meksika dalgas ile at yere dersane diyerek hizmet dava edemez.

KTAP YAZARAK NURLARI OKUMALARINA ZEMN HAZIRLAMAK:

Birinci Nokta- Nazar; Talebeliin hassas ve art udur ki: Szleri kendi mal ve telifi gibi hissedip sahip ksn ve en mhim vazife-i hayatiyesini onun neir ve hizmeti bilsin. (Mektubat)

Evet milyonlarca Nur talebeleri bu kudsi hizmete hayatlarn ve hereylerini vakfetmi lakin hibir kimse -hatta bu oluumlardan binler ziyade imkan ve zemine sahip olmalarna ramen- kitap yazarak ve onlar neredip datarak bu hizmetin talebeliine liyakat kazanacaklarn dnmemiler. Ve bugne kadar deneyip muvaffak olan da olmamtr. stadmz henz hayatta iken dahi son devresinde tarz ve dsturlar nazara vermi ve bugne kadar da bu tarz katiyyen deiiklie uramamtr. Elinde Risale-i Nur Kliiyat gibi bir eser bulunan bir Nur talebesi asla ve kata bu eserler haricinde baka bir eserin nerine ehemmiyet vermez. Fakat u hususta iktibas edilmemelidir. Bizler Risale-i Nur Klliyatna dahil olan en lzumlu mevzulara dair baka eser ve kitaplara ihtiya duymuyoruz yoksa Abdullah Yein aabeyin lgat ve Said zdemir aabeylerin afii lmihalinin bahsimizden hari olduu herkese malumdur. Bunlar misal gstererek kitap yazanlara evvela deriz ki; bu aabeylerin yazm olduklar, eserlerin yerine gemek yle dursun, klliyattaki eserleri destekler niteliktedir.

kinci Nokta- Nazar; Bu durs-u Kur'niyenin dairesi iinde olanlar, allme ve mctehidler de olsalar, vazifeleri, ulm-u imaniye cihetinde, yalnz yazlan u Szlerin erhleri ve izahlardr veya tanzimleridir. nk ok emrelerle anlamz ki, bu ulm-u imaniyedeki fetv vazifesiyle tavzif edilmiiz. Eer biri, dairemiz iinde nefsin enniyet-i ilmiyeden ald bir hisle, erh ve izah haricinde birey yazsa, souk bir muaraza veya nks bir taklitilik hkmne geer. nk, ok delillerle ve emrelerle tahakkuk etmi ki, Risale-i Nur eczalar Kur'n'n tereuhtdr; bizler, taksim'l-a'ml kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhte edip o b- hayat tereuhtn muhta olanlara yetitiriyoruz. (Mektubat)

Bu tarz tarz hareketin olumas Risale-i Nurlardaki birka paragraf referans gsterilerek ortaya ktn iittik. ncelikle unu belirtmek isterim ki Risale-i Nurda takvaya, ihlasa, sadakate dair yzlerce paragraf olmasna karn farkl ekilde anlalabilecek birka paragraf referans alarak umum cemaatin tarz dna kmak pek akl kar olmasa gerek. Kald ki stadmz yukardaki paragraf Barla dneminde yazmtr. Ve daha sonra bir risaleyi baka bir risalede, bir eseri baka bir eserde, bir mevzuyu baka bir mevzuda geni bir ekilde aklayarak zaten erh ve izah ksmn tamamlamtr. Malumdur ki erhe ve izaha ihtiya olsayd bunu en bata Said Nursi hazretleri ve saff evvel aabeyler ki haklarda ilimleride vardr- onlar yaparlard.

nc Nokta- Nazar; Bu tarz oluumlarn ve yazarlk yaparak neriyat kuranlarn nc olarak aldklar mektup, Emirda Lahikasnda geen emsi ve dier Nurlardan alnt yapanlara stadn hakkn helal etmesidir. Evvela Risale-i Nur da ve lahikalarda klli dsturlar vardr ve stadn hayatta iken bu dsturlar uygulama metod ve yntemleri vardr. Yani bir mevzuda ve lahikada sadece kelime manas olarak kendi zihnimizdeki ifadeye delil yapamayz. Bunun uygulama tarz nasl olmutur diyerek de aratrmamz lazm. Kald ki Abdulkadir Badll aabey emsi ve dier Nurlardan alnt yapan zatlar iin delilleriyle beraber stadn tepkisini belirtmitir. Ayrca onlar daire dnda idiler ve stad yaplan alnt varsa o eserde baka cmle olmasn istememitir.

 

GENLERN TARZI BUDUR ONLARA HTAP EDYORUZ:

Risale-i Nur, otuz senelik mthi bir zamanda gizli dinsiz ve ifsad komitelerinin hcumlarna ramen iman hakikatlar derslerini yz binler nshalaryla her tarafta nerettiler ve binler kalemlerin gayretleriyle matbaalara ihtiya brakmadan Kur'n'n bu yeni dersleri yayld, milyonlarca insann imanlarnn takviyesine vesile oldu. Anadolu'daki Risale-i Nur'un faaliyeti, iman hizmeti ve mkul yksek dersleri, herkesin nazar- dikkatini celb etti; mahkemeler ve tetkikler yoluyla Cenb- Hak, Nurlar, ehl-i siyaset ve hkmete de okutturdu; ve mektepliler arasnda yayld; gen slm ve iman fedakrlar oald; ve bunun byk bir neticesi olarak, kfr- mutlakn ve dalletin hcumu nlendi, geri ekildi. Yer yer btn vatanda din lehinde cereyanlar balad. zn-i lh ile, lem-i slm ve insaniyete domaya balayan slm saadetin fecr-i sdkn gsterdi. Elhamd lillhi Rabbi'l-lemn... (Tariheyi Hayat)

Risale-i Nur'un meslei ise, vazifesini yapar, Cenb- Hakkn vazifesine karmaz. Vazifesi teblidir; kabul ettirmek, Cenb- Hakkn vazifesidir. Hem, kemiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek tf' bulsan, yz bulmu gibidir. Merak etme. (Tariheyi Hayat)

Evvela unu belirtelim ki bu tarz hareketi balatan kardelerimiz aldanyorlar ve bilerek yahut bilmeyerek aldatyorlar. Binlerce genlere de kendi tarzlarnn yolunu amaya sebep oldular ve oluyorlar. Risale-i Nurun,  Bedizzaman Said Nursi'nin ve varis, vekil ve talabelerinin tarz yediden yetmie her yaa ve her insana suhuletle hitap edebilir, bunda katiyyen phemiz yoktur. Zaten onlarca hatra ile sabittir ki stad hazretleri hakiki bir nur talebesini binlerce insana tercih ediyor ve sadk ve fedakar o tek talebeyi tercih ediyor.

Hlasa; bu tarz hatt hareketin yanl olaca hususunda bizler elimizden geldii kadar bilgilendirme yapmak durumundayz. Risale-i Nurlar ve bu hizmeti kendi mal bilen neme lazm yahut bana ne diyemez. Eer bu mevzuda detayl bilgi isteyen arkadalar stadn mutlak vekili Hsn Bayram aabey hayattadr bizzat kendisine mracaat edebilirler yahut bulunduklar yerdeki en yakn Nur medresesine giderek direk Risale-i Nurlarla muhatap olabilirler. Cenab- Hak bizleri nefsin istibdat rezilesinden muhafaza eylesin ve ihlas sahibi klsn.

                                                                                                                     

Kardeiniz hsan KALBENT

Dier Haberler
SEVDA
Yalnz Geen 3 Aylar
BL EY NEFSM!...
BZ NEREDE YANLI YAPTIK ? DEMEMEK N; DEERLER ETM
ah Hatay- Cemevi ve Kltr Dernei Bakan Turan GNER'in KAMUOYUNA DUYURUSU
badetin Yksek Hakikatini Kefetmek (Risale-i Nur Eitim Program-3)
Bilimin Deterministik Evreninde Rabbimiz ne i yapar!?
Bir enlik Yeridir Kinat