TOPLUMUN DIŞINDA MÜSLÜMAN OLUR MU?

28 Kasım 2012, 07:38
İnsan ihsanın kölesidir

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla


Sosyal bir varlık olan insanın kendini içinde bulunduğu toplumdan tecrit ederek yaşaması mümkün değildir. Aslında Kur'ân-ı Kerim'e dikkatlice bakıldığında, Cenâb-ı Hakk'ın, insanlarla beraber bulunma ve onlarla birlikte yaşamanın dini yaşamaya engel olmadığını bildirdiği görülecektir. Dünyalık işlerin insanı dinden uzaklaştırmadığını Allah Teâlâ; "O yiğitler ki ne ticaretleri, ne alım ve satımları, onları Allah'ızikirden, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz." [ Nur sûresi, 24/37] buyurarak gayet net ve açık olarak ortaya koyar. Bu itibarla toplum içinde yaşamak, kalben Hak ile birlikte olmaya kat'iyen engel değildir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunu ifade eden sahih bir hadislerinde, "Toplumun içinde yaşayan ve insanlardan gördüğü ezalara sabreden mü'min, toplumdan ayrılarak uzlette yaşayan mü'minden daha hayırlıdır." buyurmaktadır.


Başka bir hadislerinde de Allah Resûlüşöyle buyururlar: "İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalıolandır." Şüphesiz insanlara faydalı olmak, ancak onların içinde yaşamakla mümkündür.
Efendimiz'i, her konuda olduğu gibi, insanlarla beraber bulunma mevzuunda da örnek almak bizim için çok önemlidir. Nebiler Serveri, çocukluğundan itibaren hep insanların içinde olmuş ve ahiret yurduna göçeceği âna kadar da hayatını bu ahlâk üzere devam ettirmiştir. O (aleyhi salavâtullah) amcalarına ok, yay, kılıç gibi silahlar taşıyarak son Ficâr harplerine iştirak etmiş. Yine faziletlilerin anlaşması (yemini) mânâsına gelen "Hilfu'l-Fudûl" toplantılarına, anlaşmalarına bizzat katılmış, hatta "Bugün bir kere daha olsa ben yine aynı vazifeyi seve seve yaparım." buyurmuştur. Evet, Nebiler Serveri o dönemlerde, henüz yaşları itibarıyla çocukluk ve gençliğini yaşıyor olmasına rağmen bu derece sosyal hayatın içindeydi. İşte bütün bunlar Peygamberimiz'in çocukluğundan beri insanlarla içli-dışlı yaşadığının birer göstergesidir.


İnsanlarla birlik olup onlarla beraber yaşama adına verilebilecek bir diğer örnek ise Hudeybiye sulhüdür. Hudeybiye, öyle bir sulh ve paylaşma örneğidir ki, Allah bu musalahayı Kur'ân'da: "Sana apaçık bir fetih ihsan ettik." [Fetih sûresi, 48/1] diyerek tebcil ve tebşir etmiştir. Sahabe efendilerimiz de, bu sûrede geçen "feth" kelimesinin Mekke fethi değil, Hudeybiye sulhü olduğunu ifade ederler. Çünkü Hudeybiye sulhü ile her kesimden insan, bir araya gelmiş, bir arada bulunmuş;müşrik, Hıristiyan, Yahudi ve münafık iç içe yaşama imkânına kavuşmuşlardır.


Burada istidradî olarak şu hususu anlatmanın da faydalı olacağını düşünüyorum. İnsanlarla beraber ve onlarla içli-dışlı yaşamanın, mü'min açısından birtakım olumsuz sonuçlar doğuracağıdüşünülebilir.

Oysa mü'minin böylesi insanlarla iç içe olma mevzuunda, kendi dinî değerlerinden taviz verme adına bir endişesi olmamalıdır. Çünkü, hiç kimse, Allah ile irtibatı olan insana, olumsuz bir şey bulaştıramaz ve bulaştıramamalıdır da. Bence herkes kendini tam bir murâkabe altında bulundurmalı, nefsinden çok korkmalı ve kendi dininin yenilmez, sarsılmaz gücüne de inanmalıdır. Hiçbir mü'minin, İslâm'ın, Efendimiz'in ve Kur'ân'ın yeterliliğinden bir şüphesi yoktur ve olmamalıdır da. "Acaba bize bir şey bulaştırırlar mı?" diye korkanlar, ancak kendi dinamiklerinden şüphesi olanlardır.


Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, genel ahlâkı ve misyonu icabı, böyle bir endişeden hâlî olarak herkesin içine giriyor, her sokakta dolaşıyor, herkesle beraber oturup kalkıyor ve her fırsatta temsil ettiği güzellikleri sergiliyordu. Zaten Allah Resûlü'nün vazifesi de, ister istemez O'nu başkaları ile münasebete itiyordu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), tebliğ vazifesi gereği en geniş mânâsıyla cihadı-ki cihad, Allah'la insanlar arasındaki engellerin bertaraf edilerek temiz vicdanların Allah ile buluşturulmasıdır- hayatının gayesi hâline getirmişti.Şayet cihad, o engelleri bertaraf etmekse, Allah Resûlü insanlarla Allah arasındaki engelleri kaldırma adına, devamlı insanlarla beraber oluyor ve her fırsatta onlara hak ve hakikati anlatıyordu.


Aslında insanlarla beraber yaşamak aynı zamanda ilâhî ahlâkın da gerektirdiği bir husustur. İnsanlara dinî hakikatleri anlatmak, onlarla iç içe yaşama ve onlara yanaşma ile mümkün olabilecektir. Kudsî bir hadiste, "Kulum Bana bir adım gelirse Ben de ona yürüyerek gelirim; o yürüyerek gelirse Ben koşarak gelirim..."buyrulmuştur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere, insanların Allah'a karşı küçük bir teveccühü, Allah'ta büyük bir teveccühe vesile olmaktadır ki, Efendimiz de hep bu ahlâkla hareket etmiştir.
Bu meseleye bir de şu hadisin tedaî ettirdiği mana ile bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Efendimiz'e nisbet edilen, isnadı açısından hayli zayıf bir sözde: "Allah ahlâkıyla ahlâklanın." buyrulmaktadır. Bu söz; "Allah size nasıl davranıyorsa, siz de çevrenize öyle davranın." demektir. Eğer Allah (celle celâluhu) yarım adım atanlara bir adım yaklaşıyorsa, bir adım atanlara yürüyerek geliyorsa, bize düşen şey de, karşımızdaki insan ile anlaşma adına ilk adımı atmamız olmalıdır. Efendimiz'in hayatında bunun birçok misalini görmek, göstermek mümkündür. O (sallallâhu aleyhi ve sellem), elden geldiğince etrafındaki insanlarla anlaşmaya çalışır, uzlaşıp-anlaşmayı her zaman etrafındaki insanlara hakikatleri anlatmada önemli bir vesile sayardı.


Evet, Efendiler Efendisi hemen herşeyi, Allah'ı anlatma yolunda bir vesile olarak değerlendiriyordu. Allah Resûlü, maddî olarak zengin değildi. Zaten hayata gözlerini fakir olarak açmıştı. Hatta bazı siyer yazarlarının dediğine göre O'na (sallallâhu aleyhi ve sellem) babasından ve dedesinden kalan bir şey de yoktu. Nitekim O, cömertliği dillere destan olan Abdulmuttalib'in ve geniş bir nüfuza sahip bulunan amcasıEbû Talib'in himayesi altında kaldıktan sonra Hz. Hatice ile evlenmiş ve birden Mekke'nin sayılı servetlilerinden biri oluvermişti. Ama ne gariptir ki, yine kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla, peygamberliğin 5. veya 6. senesinde, Efendimiz'in elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Birçok hadiste ifade edildiği gibi O, çoğu zaman aç yatar, aç kalkardı. Elindeki bu serveti ne yaptığı ile alâkalı çok geniş bilgilere sahip değiliz. İhtimal ki insanlarıçağırarak, onlara yedirip içirdi ve sonra da dinini anlattı. Zaten bir şey vermeden bir şey almak da mümkün değildir. Nitekim "İnsan ihsanın kölesidir." demişler. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

 

Diğer Haberler
HAC AYETLERİ ve HADİSLERİ
HAİNLER MAZLUMLARIN KANINDA BOĞULACAK
İslam'da Selam
TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR
NE DE GÜZEL SABIR
TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR VE PERDE ARKASI
AMELLERİN EN GÜZELİ SALİH AMEL
MUHABBET KAPISI